Υπ. Εργασίας Αριθμ. 2063/Δ1 632 03.02.2011 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). H απόφαση αυτή παύει την απόφαση 25231/Δ1 8448/17−12−2010

2011-02-23 11:12

    Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η ελλιπώς δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 2150/τ.Β΄/31−12−2010 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αριθμό 25231/Δ1 8448/17−12−2010.