Θεσπίστηκε το «προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης»

2011-08-25 14:07

   Θεσπίστηκε το «προσωρινό πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης», το οποίο είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην Ανακοίνωση της Επιτροπής «προσωρινό πλαίσιο της Ένωσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης (ΕΕ C 6/2011)» με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

   Το ως άνω μέτρο του πλαισίου στήριξης καλύπτει ιδιωτικές επιχειρήσεις όλων των εταιρικών μoρφών και μεγεθών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής υπό τον όρο ότι δεν είναι προβληματικές, σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

   Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις σε ευρώ που θα καταρτισθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την 31.12.2011 μεταξύ των επιχειρήσεων του άρθρου 2 παρ. 2α και των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία της και αφορούν τη χορήγηση:

   α) Σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κεφαλαίων κίνησης με οποιαδήποτε μορφή πίστωσης (δάνειο, αλληλόχρεος λογαριασμός, κ.λπ.) ή/και πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.

   β) Σε μεγάλες επιχειρήσεις, πίστωσης για επενδυτικούς σκοπούς.

   Η εγγύηση δεν υπερβαίνει το 70% του δανείου. Και έχει μέγιστη διάρκεια δέκα (10) ετών έναντι παροχής ανάλογης προμήθειας ασφαλείας από τη δικαιούχο (δανειολήπτρια) επιχείρηση προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η εγγύηση καταπίπτει εάν υπάρξουν τρεις (3) συνεχόμενες ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις για τις οποίες η δανειολήπτρια επιχείρηση καθίσταται υπερήμερη. Η κατάπτωση και βεβαίωση των εγγυημένων οφειλών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

   Το μέγιστο ύψος του εγγυημένου δανείου αποτελεί συνάρτηση των οικονομικών μεγεθών της δανειολήπτριας επιχείρησης και δεν υπερβαίνει το ετήσιο μισθολογικό της κόστος για το 2010. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε είδους παροχή προς τους εργαζομένους, δηλαδή μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές. Στους μισθωτούς συγκαταλέγονται και όσοι παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση που οι δανειολήπτριες επιχειρήσεις συστάθηκαν την ή μετά την 1.1.2010 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν υπερβαίνει το μισθολογικό κόστος που εκτιμάται για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας.

Σχετική απόφαση...