Ανακοίνωση σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αυγούστου 2010

2010-09-21 15:01

  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού Προϋπολογισμού για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2010, σε δημοσιονομική βάση, η μηνιαία πορεία μείωσης του ελλείμματος συνεχίζει να κινείται καλύτερα από τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής. Το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 32,3% σε σχέση τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 προέβλεπε μείωση 26,5% (έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5%.), δηλαδή 14.485 εκατ. € από 21.382 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Η πορεία μείωσης του ελλείμματος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συσσώρευση πληρωμών τόκων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο που συγκεντρώνουν περίπου το 40% του ετήσιου προγραμματισμού των αποπληρωμών τόκων, όπως επίσης και από υστέρηση των εσόδων.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%. Η εξέλιξη αυτή έχει επιτευχθεί πριν αποδώσουν πλήρως τα μέτρα που έχουν ληφθεί όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες που ισχύει από 1η Ιουλίου.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 7,6% έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 12,1% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8%, ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 6,6% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση κατά 1.406 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (μείωση κατά 1.008 εκατ. €), καθώς και στην μείωση των Αποδοχών και Συντάξεων κατά 1.041 εκατ. €.

Οι δαπάνες τέλος του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 32,8% και τα έσοδα του κατά 2,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.