ΠΟΛ.1085/22.6.2009 Ρυθμίσεις στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 34 ν.3756/2009

2009-06-25 18:06

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2009
Αρ.Πρωτ.:1061239 /564/ Τ. & Ε.Φ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝEΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1085

ΘΕΜΑ: « Ρυθμίσεις στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 34 ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2009)».


Σε συνέχεια της 1052863/512/ ΠΟΛ.1070/26.5.2009 Εγκυκλίου διαταγής με την οποία κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 31.3.2009), κοινοποιούμε το με αρ. 10984/16.6.2009 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με θέμα « Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται αμιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον», με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Επισημαίνουμε, ειδικότερα, τα εξής :

Με τις προαναφερόμενες διατάξεις, αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 5Α του ν.1790/1988, όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και ορίζεται για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης σε ποσοστό 3% και για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης σε ποσοστό 0,5%.

Ειδικότερα η ειδική ασφαλιστική εισφορά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολό τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α., ορίζεται σε ποσοστό 0,5%.
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω ποσοστού προσδιορίζονται, αναλυτικά, στο κοινοποιούμενο έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο (κεφάλαιο IV), διατηρείται η δυνατότητα εξαίρεσης υπαγωγής στην εισφορά των παραγωγών των οποίων η καλλιέργεια αναπτύσσεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1790/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.2945/2001, υπό τους όρους των σχετικών εγκυκλίων του ΕΛ.Γ.Α.

Αναφορικά με τα προϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, η έναρξη επιβολής της εισφοράς θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα αυτά, οι παραγωγοί θα μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ