ΠΟΛ.1080/10.6.2009 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλισ

2009-06-10 20:14

Αθήνα, 10 Ιουνίου  2009
Αρ. Πρωτ.: 1057532/ 277/0015    

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ         
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                      
ΤΜΗΜΑ: ΒΆ                                    
                   
ΠΟΛ: 1080              
Ταχ. Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84  ΑΘΗΝΑ                       
Πληροφορίες: Σ. Παππά
Τηλέφωνο     : 210 3610065         
                                                                        
ΘΕΜΑ:«Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γε΄, γστ και γη΄ της περίπτωσης γ και της περίπτωσης ζ΄  του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ.  (π.δ. 186/1992 /ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 (παράγραφος 1) και 20 (παράγραφος 1) του ν.1569/1985 (ΦΕΚ Α΄183), όπως ισχύουν.
3. Την 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ ΒΆ 40/16.1.2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων συναλλαγών που αφορούν την καταβολή αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αι-τία, και την ανάγκη απεικόνισης της πραγματικής φύσης των συναλλαγών αυτών για λόγους εξυπηρέτησης της φορολογίας και των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1.  Για τις χορηγούμενες αμοιβές σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, θεωρημένες εκκαθαρίσεις από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές αυτές.

Στην περίπτωση αυτή παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς συμβούλους ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για τις αμοιβές που λαμβάνουν.

2. Στις ως άνω εκκαθαρίσεις αναγράφονται πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις  του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου των αμοιβών και το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών. 

3. Τα παραπάνω ποσά των εν λόγω αμοιβών δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που θα υποβληθούν από το έτος 2010 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2009 και εφεξής. Οι πελάτες- επιτηδευματίες των ανωτέρω προσώπων (εκδότες των εκκαθαρίσεων) θέτουν στις σχετικές καταχωρήσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων «προμηθευτών» τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ