ΠΟΛ.1067/20.5.2009 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τo έτος 2009.

2009-05-20 15:16

ΠΟΛ 1067
Αθήνα 20.5.2009
Αρ. Πρωτ.: 1051587/3769/294/Β0014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                            
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ                                                
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών
& Ειδικά Καθεστώτα»
                                                                                    
Ταχ. Δ/νση    : Σίνα 2 - 4                                
Tαχ. Kώδικας:106 72 Αθήνα                                   
Πληροφορίες: Kων. Σταυροπούλου  
Τηλέφωνο     : 2103647202-5                        
FAX               : 2103645413                        
ΠΡΟΣ:  ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ     


ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για τo έτος 2009.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας  υπόψη:

1.    Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.
2859/2000) :

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 38

β) του άρθρου 40

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

δ)  της παραγράφου 3 του άρθρου 64
               
2.  Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περιπτώσεις β, γ, γστ, γι, δ και στ) του Π.Δ.
186/1992 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ  84 Α)

3.    Την αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών”

4.    Τις απόψεις των επαγγελματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

5.    Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1.    Οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1013654/971/169/Β0014/
ΠΟΛ.1019/5.2.2007 ισχύουν  και για το  έτος 2009.

2.    Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από  την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνης Μπέζας          
                                                                              
Ακριβές  Αντίγραφο                               
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας