ΠΟΛ.1062/8.5.2009 Ανάκληση της αριθ. 1119513/6885/ΔΕΥ-Β' ΠΟΛ.1150/10-12-07 εγκυκλίου διαταγής

2009-05-08 19:13

Αθήνα  8  Μαΐου  2009
Αριθ. Πρωτ.:1047349/2618/ΔΕΥ-Β'

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛ.1062

ΤΜΗΜΑ Β'           

Ταχ. Δ/νση    : Θεμιστοκλέους 5  
Ταχ. Κώδικας    : 101 84  ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες    : Γ. Μουράτη
Τηλέφωνο    : 210 3840 100
Fax    : 210 3801 993
            

ΘΕΜΑ:  «Ανάκληση της αριθ. 1119513/6885/ΔΕΥ-Β΄ ΠΟΛ.1150/10.12.2007  εγκυκλίου διαταγής»

Κατόπιν της αναφερόμενης στο θέμα σχετικής έγκυκλίου διαταγής, με την οποία στο παρελθόν σας είχε ζητηθεί η συλλογή στατιστικών στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλατε στην υπηρεσία μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τους διαλαμβανόμενους στην ανωτέρω σχετική λόγους, σας γνωρίζουμε ότι εφεξής, παύει η ως άνω υποχρέωσή σας, δεδομένου ότι  ανακαλείται η διαταγή αυτή. 
 
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Γενικός Γραμματέας
             
Αθανάσιος Σκορδάς