ΠΟΛ.1055/16.4.2009 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53Α/31-3-09)

2009-04-28 17:18

Αθήνα,  16  Aπριλίου  2009
Αριθ.Πρωτ. 1009308/544/Ζ0016

EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Να σταλεί και με e-mail
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ              
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ                            
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ: Β'                                                                                                           
Ταχ.Δ/νση     :Πανεπιστημίου 20                                           
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα                                                   
Πληροφορίες: Π. Γεωργίου                            
Tηλέφωνο     : 210  3636872 - 3635679                 
FAX              : 210 3635077                                     
      
ΠΟΛ 1055                                         


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53Α/31.3.09).


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 17 ν.3756/2009 «Σύστημα  ΄Αυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», από τις οποίες:

η παρ. 2 αναφέρεται στην άρση ή περιορισμό κατασχέσεων μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων για χρέη προς το Δημόσιο που εμπίπτουν στο ακατάσχετο που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4 ν. 3714/2008, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1000) Ευρώ και η παρ. 3 αναφέρεται στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3714/2008 που τροποποίησε  διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ως προς τον τόπο, χρόνο και διαδικασία πλειστηριασμών  κινητών και ακινήτων αναλόγως και στους πλειστηριασμούς  που διενεργούνται με το ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ),  για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.


Ειδικότερα:

1.  Στη παρ. 2 του άρθρου 17 ν. 3756/2009 ορίζονται τα ακόλουθα:

 " Στο άρθρο 4 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231Α΄) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

Kατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών  σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται ή περιορίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη".

Με τη διάταξη του άρθρου 4 ν. 3714/2008 αυξήθηκε το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων για χρέη προς το Δημόσιο από 600 Ευρώ σε 1000 Ευρώ και σας κοινοποιήθηκε με την 1121000/8610/Ζ0016/ΠΟΛ.1170/21.12.2008 εγκύκλιό μας.

Με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 17 ν. 3756/2009 οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι 6-11-2008, προηγούμενη ημέρα ισχύος των παραπάνω διατάξεων, και εμπίπτουν στο κατά τα ανωτέρω ακατάσχετο ποσό, αίρονται ή περιορίζονται κατά περίπτωση μετά από αίτηση του οφειλέτη, στην οποία επισυνάπτονται τα απαραίτητα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει το συνολικό ύψος των αποδοχών ή συντάξεων.

Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω διάταξη δεν ισχύει αυτοδίκαια, δεδομένου, ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή της είναι η υποβολή αίτησης του οφειλέτη και δεν έχει αναδρομική ισχύ, καθόσον κατά το άρθρο 47 του ίδιου νόμου ως ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής ορίζεται η δημοσίευση του  νόμου αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (31-3-2009) και  ως εκ τούτου τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης και τη παραλαβή από τον τρίτο (ασφαλιστικό Ταμείο κ.λ.π.) της εντολής της Δ.Ο.Υ. για περιορισμό ή άρση της κατάσχεσης, δεν επιστρέφονται.

2. Στη παρ. 3 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

"Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 959, του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 965 και των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν  με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3714/2008, αντίστοιχα, εφαρμόζονται αναλόγως και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), εφόσον το σχετικό πρόγραμμα πλειστηριασμού εκδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού".

Συνεπώς, οι διατάξεις του ν.δ.  356/1974 (ΚΕΔΕ) και ειδικότερα των άρθρων 21 (προκειμένου περί κινητών) και 42 (προκειμένου περί ακινήτων) ως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ν. 1653/1986 και αναφέρονται στον τόπο, χρόνο και διαδικασία πλειστηριασμού αυτών, τροποποιούνται κατά το μέρος αυτών που ρυθμίζεται διαφορετικά  με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,   οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των σχετικών προγραμμάτων πλειστηριασμού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ίδιου νόμου, η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από 31/3/2009  και εφαρμόζεται για προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται μετά την ως άνω ημερομηνία.


        Ακριβές Αντίγραφο                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας              ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                             ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ