ΠΟΛ 1199 28.12.2010 Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

2010-12-30 13:39

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                        ΠΟΛ. 1199
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
    ΤΜΗΜA B΄
    Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10                                                            ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
    Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
    Τηλ.: 210 3375203, 3375204, 3375063
    FAX: 210 3375416    

    Θέμα: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).

    2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631Β΄) και ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1795Β΄), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1169/24.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1851Β΄), ΠΟΛ.1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ. 1872Β΄), ΠΟΛ 1180/13.12.2010 (Φ.Ε.Κ.1934Β΄) και ΠΟΛ 1185/17.12.2010.

    3. Την αριθ. Δ6 Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά".

    4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 της απόφασης ΠΟΛ. 1175/29.11.2010 όπως ισχύει για την υποβολή αίτησης από τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2010 .

    2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/15.11.2010, όπως ισχύει, για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., παρατείνεται μέχρι την 24.1.2011 για τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν. 3888/2010 και έχει υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι την 31.12.2010 .

    3. Η αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 28.12.2010, καθώς και αυτών που εκδίδονται στο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, γίνεται το αργότερο μέχρι την 28.1.2011 .

    4. Η προθεσμία των παραγράφων 1 και 6 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, καθώς και 9 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/15.11.2010, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2010 . Η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 28.1.2011, είτε πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 28.12.2010 είτε για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πιο πάνω παράτασης.

    5. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, όπως ισχύει, για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, παρατείνεται μέχρι την 31.12.2010 .

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας