ΠΟΛ 1198 27.12.2010 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερηςκατηγορίας βιβλίων από τη σύνταξη απογραφής

2011-02-21 15:58

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                     Αθήνα, 27/12/2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                            ΠΟΛ.1198
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : M. Σταρά
Τηλέφωνο : 210 3638389
FAX : 210 3641620

ΘEMA: «Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει, σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερηςκατηγορίας βιβλίων από τη σύνταξη απογραφής»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 – Φ.Ε.Κ. Α’ 84).
2. Την 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1936/28.12.2004) περί απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής.
3. Την 1120102/839/0015/ΠΟΛ.1152/14-12-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2386 Β΄/18-12-2007) με την οποία τροποποιήθηκε η παραπάνω απόφαση.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1023/11-3-2010 (ΦΕΚ 319 Β΄), Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1036/31-3-2010 (ΦΕΚ 519 Β΄), Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1065/18-5-2010 (ΦΕΚ 751 Β΄), Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1067/18-5- 2010 (ΦΕΚ 751 Β΄), με τις οποίες εντάσσονται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της χρήσης 2010 στη Β΄ κατηγορία βιβλίων εκτός των άλλων επιτηδευματιών και ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου, ο εκμεταλλευτής του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ, ο εκμεταλλευτής περιπτέρου και ο πωλητής
αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές.
5. Ότι οι παραπάνω κατηγορίες επιτηδευματιών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του αντικειμένου εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται.
6. Την με αριθμό Δ6Α 1142550 ΕΞ 2010/26-10-2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14-12-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1936/28-12-2004) περί απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31-12-2004 και στο εξής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1120102/839/0015/ΠΟΛ.1152/14-12-2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2386 Β΄) τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Στην παράγραφο Α΄ προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις:

«51. Εκμεταλλευτής περιπτέρου 52. Πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές».
β) Η παράγραφος Β΄ αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Β. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο επιτηδευματίας του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) - πωλητής πετρελαίου θέρμανσης, που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας και εμπορεύεται βενζίνη, πετρέλαιο, λιπαντικά, τσιγάρα και άλλα είδη (αξεσουάρ, μικροανταλλακτικά, αναψυκτικά και λοιπά συναφή), για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής της 31-12-2010 και εφεξής, για τη βενζίνη, το πετρέλαιο, τα λιπαντικά και τα τσιγάρα κρίνεται με βάση τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση όλων των αγαθών που εμπορεύεται, για δε τα λοιπά εμπορευόμενα είδη (πλην βενζίνης, πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων) η υποχρέωση σύνταξης απογραφής κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα».

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

              Ακριβές Αντίγραφο                       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ