ΠΟΛ 1187 21.12.2010 Xορήγηση ΑΦΜ στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2010-12-21 16:20

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                       ΠΟΛ: 1187
ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: A΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8                                                     ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 – 3375181-182- 885-886
FAX : 210 – 3375041
e- mail : mitrwo.a1@ yo.syzefxis.gov.gr

Θέμα: « Xορήγηση ΑΦΜ στους Δήμους, στις Περιφέρειες και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις»

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται η σύσταση δήμων και περιφερειών ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία αποτελούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα.
2. Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου, συστήνονται Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους.
3. Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 της 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (193/Β) ΑΥΟ «Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και διαδικασίες απόδοσής του» ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ύστερα από τα παραπάνω, η χορήγηση ΑΦΜ στα αναφερόμενα πρόσωπα θα διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, με την προσκόμιση του συστατικού τους εγγράφου ήτοι το ν. 3852/2010 και την υποβολή του εντύπου Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου. Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

                           Ακριβές Αντίγραφο                 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Η Προϊσταμένη Γραμματείας                           Ν. Παπαγιαβή