ΠΟΛ 1185 17.12.2010 Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

2010-12-23 16:07

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜA  B΄

Ταχ. Δ/νση      :Κ. Σερβίας 10 

Ταχ. Κωδ.       :101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063

 FAX :210 3375416   

 

Αθήνα,  17   Δεκεμβρίου   2010

 

 

ΠΟΛ. 1185

 

 

ΠΡΟΣ: Ως   Π.Δ.

 

 

 

 

Θέμα:  Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).

2.      Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ.1631Β΄) και ΠΟΛ.1156/15.11.2010(Φ.Ε.Κ.1795Β΄),  καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1169/24.11.2010(Φ.Ε.Κ.1851Β΄) και  ΠΟΛ.1175/29.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1872Β΄).

3.      Την αριθ. Δ6 Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

4.      Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

1. Η προθεσμία των παραγράφων 1 και 6 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, καθώς και 9 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010. Η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία, είτε πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι τις 17.12.2010 είτε για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πιο πάνω παράτασης.

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, όπως ισχύει, για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, παρατείνεται μέχρι την 28.12.2010.  

           

            Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΥΣΕΛΑΣ