ΠΟΛ 1184 17.12.2010 Έκπτωση δαπάνης για θεραπεία αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)

2010-12-21 16:10

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                            ΠΟΛ: 1184
    ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
    ΤΜΗΜΑ Α΄
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                                             ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

    Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

    Τηλέφωνο: 210 3375317

    ΦΑΞ: 210 3375001

    Θέμα: Έκπτωση δαπάνης για θεραπεία αποκατάστασης στην Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

    Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

    1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄, της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, (όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του ν. 3790/2009 και έχει εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1.1.2009 και μετά), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά 20% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, ως έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης, μεταξύ άλλων, θεωρούνται, τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.

    2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται μεταξύ άλλων, το συνολικό ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

    3. Όπως, εξάλλου, έχουμε κάνει δεκτό με την 1079914/1954/Α0012/ΠΟΛ. 1185/5-9-1991 εγκύκλιό μας, η αναφορά στις ιατρικές επισκέψεις γενικώς, είναι ευρύτατη και περιλαμβάνει όχι μόνο τις απλές επισκέψεις στο ιατρείο προς διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του ενδιαφερομένου αλλά και εκείνες τις επισκέψεις κατά τις οποίες παρέχεται ( ανάλογα με την οργάνωσή του) και ιατρική περίθαλψη ή παρεμφερείς ιατρικές υπηρεσίες, όπως είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται από φυσιοθεραπευτή για θεραπεία που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς ύστερα από γνωμοδότηση του θεράποντος ιατρού του πάσχοντος.

    4. Με βάση τα παραπάνω, ερμηνεύοντας ευρέως την έννοια της «ιατρικής επίσκεψης», όπως αυτή αναφέρεται στην ΠΟΛ 1185/5-9-1991, και δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης των παιδιών που παρακολουθούν ειδικά προγράμματα αποκατάστασης, γίνεται δεκτό ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται στην ΕΛΕΠΑΠ λογίζονται ως ιατρικές δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ, εφόσον προσκομίζονται τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, στα οποία αναφέρονται αναλυτικά οι θεραπείες στις οποίες υποβάλλεται ο ασθενής, καθώς και η ιατρική γνωμάτευση. Τέλος, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτές οι δαπάνες οδοιπορικών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της ΕΛΕΠΑΠ .


    Ο Υφυπουργός

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ


    Ακριβές Αντίγραφο
    Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας