ΠΟΛ 1182 19.07.2013 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4051

2013-07-30 12:17

ΠΟΛ 1182 19.07.2013 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄/29.02.2012) και του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 103 Α΄/30.04.2012), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α΄/20.09.2012).