ΠΟΛ 1175 29.11.2010 Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

2010-12-01 09:52

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                        Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                       ΠΟΛ. 1175
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
    ΤΜΗΜA B΄
    Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ                                                          ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
    Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063
    FAX :210 3375416

    Θέμα: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 και 12, καθώς και των περιπτώσεων β' , ι΄ και ια΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).

    2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1137/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ.1631Β΄), ΠΟΛ.1138/11.10.2010(Φ.Ε.Κ.1631Β΄) και ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1795Β΄), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1162/18.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1824Β΄) και ΠΟΛ.1169/24.11.2010.

    3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά".

    4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις παρατείνονται αντίστοιχα ως εξής:

    α. της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1137/11.10.2010, όπως ισχύει, για την αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέχρι την 28.12.2010 ,

    β. του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 13.12.2010,

    γ. του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/15.11.2010 για την αποδοχή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδίδονται και διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28.12.2010,

    δ. των παραγράφων 1 και 6 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, μέχρι την 17.12.2010,

    ε. της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, όπως ισχύει, για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, μέχρι την 17.12.2010 .

    2. Η επίλυση της διαφοράς επί υποθέσεων του άρθρου 11 του ν.3888/2010 για τις οποίες οι σχετικές αιτήσεις κατά τις παραγράφους 1 και 6 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010 υποβλήθηκαν μέχρι 29.11.2010 πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 17.12.2010. Προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της προηγούμενης παραγράφου 1, η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010.

    3. Επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν.3888/2010 ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 13.12.2010 στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια πιο πάνω απόφαση. Για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω ή με βάση αιτήσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί ισχύει η ίδια προθεσμία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 της παρούσας.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
  

Ακριβές Αντίγραφο
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας