ΠΟΛ 1171 25.11.2010 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ηλεκτροκίνητων δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης.

2010-11-26 16:43

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                     Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                                                         ΠΟΛ 1171
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 210-3644781
FAX : 210-3642251
e-mail: dttl@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών ηλεκτροκίνητων δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης.


Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας από τις Δ.Ο.Υ. αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Mε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 A’), αντικαταστάθηκαν οι ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α’), με τις οποίες ορίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του ίδιου αυτού άρθρου ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους αυτές για τα ταξινομούμενα επιβατικά αυτοκίνητα από την 1-11-2010.
Ειδικότερα, από τις διατάξεις του νόμου προβλέπεται ότι, για τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1-11-2010 και μετά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο)
Σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου με την ΠΟΛ 1149/27-10-2010 Εγκύκλιό μας διευκρινίστηκε ότι, η σύνδεση με την κλίμακα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ισχύει για όλα τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1-11-2010, άσχετα από την τεχνολογία που ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, υδρογόνου, ηλεκτροκίνητα, πετρελαιοκίνητα κλπ).
Επίσης, διευκρινίστηκε ότι, ειδικά για τις ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό τους και με την κλίμακα που ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν έως την 31.10.2010. Τούτο διότι, δεν υφίσταται Οδηγία της Ε.Ε. για τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα.
2. Εξάλλου, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 ορίζεται ότι, ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
3. Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου προκύπτει ότι για τις επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010, δεν συντρέχει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Επειδή δε, στα οχήματα της κατηγορίας αυτής, δεν προσδιορίζονται στοιχεία κυλινδρισμού κινητήρα, όπως προκειμένου περί των συμβατικών αντίστοιχων οχημάτων, τα επιβαλλόμενα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αντιστοιχούν στην μικρότερη κατηγορία κυβισμού των συμβατικών μοτοσικλετών και ανέρχονται στο ποσό των 20 ευρώ.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ