ΠΟΛ 1170 30.11.2010 Συμπληρωματικές οδηγίες για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.

2010-12-01 11:31

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                              Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                             ΠΟΛ. 1170
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ                                          ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ.Διεύθυνση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Χατζηνικολάου
Τηλ.: 210 3642570, 3644781
Fax: 210 36.42.251

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3888/2010.

ΣXET.: Η αριθμ. ΠΟΛ 1149/27-10-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α΄), όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3888/2010, προβλέπεται ότι, για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως και την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ορίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών και για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).
Με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του νόμου, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για ομοιόμορφη εφαρμογή κατά περίπτωση:

Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.
1) Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας κατά την πρώτη ταξινόμηση του οχήματος, ως εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα λαμβάνονται αυτές του συνδυασμένου κύκλου (combined).
2) Τα δικαιολογητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτουν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, είναι:
· η Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος (θέση V7) της ξένης χώρας, εφόσον είναι Εναρμονισμένη Κοινοτική Άδεια,
· το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος(θέση 49 ή 46.2) και
· το Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου
Για τον προσδιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η παραλλαγή και η έκδοση του οχήματος θα λαμβάνονται είτε από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, είτε από επιστολή του εργοστασίου κατασκευής.
3) Ειδικότερα, προκειμένου για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα που φέρουν άδεια κυκλοφορίας, με προηγούμενη δηλαδή ταξινόμηση σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή στα υπόλοιπα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Ομίλου (Νορβηγία - Λιχτενστάιν - Ισλανδία), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις εναρμονισμένες κοινοτικές άδειες, αναγράφονται στη θέση V7.
Προκειμένου για όμοια μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία φέρουν άδεια κυκλοφορίας της ξένης χώρας επί της οποίας όμως δεν αναγράφονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,, τότε οι τιμές αυτές θα λαμβάνονται από το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου.
4) Εάν στερούνται και του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Δελτίου Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου ή πρόκειται για οχήματα προερχόμενα από Τρίτες Χώρες που επίσης δεν δύναται να προσδιορισθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, θα εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είτε Βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε) του άρθρου 2 της αριθμ. 5015968/2915/22-4-2009
(ΦΕΚ 798 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης είτε Πιστοποιητικό Καυσαερίων, επί των οποίων θα αναγράφονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω περιγραφόμενες περιπτώσεις με την υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου ΙΑ β) της αριθμ. ΠΟΛ 1149/27-10-2010 Εγκυκλίου, θα επισυνάπτεται αντίγραφο του κατά περίπτωση δικαιολογητικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.
5) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. θα αναγράφουν υποχρεωτικά επί της Απόδειξης Πληρωμής, τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, κατά την έκδοση της πρώτης άδειας του οχήματος.

Β) ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1) Στα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 29949/1841/29-9-2009 (ΦΕΚ
2112 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 2007/46/ΕΚ Οδηγίας, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
2) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002 που ταξινομούνται από την 1.1.2011 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών επειδή για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 37791/1536/12-6-2000 (ΦΕΚ 862 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
3) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.
4) Προκειμένου για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά τη διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, και ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας πριν από τη διαγραφή τους. Επομένως, τα τέλη κυκλοφορίας θα προσδιορίζονται είτε με βάση τον κυβισμό, είτε με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα με το τι ίσχυε για το όχημα κατά την πρώτη ταξινόμησή του στην Ελλάδα και σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας που του είχε χορηγηθεί. Για την πιστοποίηση των παραπάνω θα προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωση της Υπηρεσίας Μεταφορών της πρώτης ταξινόμησης με τα στοιχεία της πρώτης άδειας.

Γ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η ταξινόμηση οχήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δεν επιτρέπεται εφόσον προσδιορίζονται διαφορετικές τιμές διοξειδίου του άνθρακα από εκείνες που αναγράφονται επί των Αποδείξεων Πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά η Υπηρεσία που εξέδωσε την Απόδειξη Πληρωμής.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την κοινοποίηση αυτής στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με συμπληρωματικές οδηγίες όπου κατά την κρίση τους απαιτούνται για την εφαρμογή της, εφιστώντας την προσοχή των υπηρεσιών αυτών όπως επί του εκδιδόμενου πιστοποιητικού καυσαερίων ή βεβαίωσης να αναγράφονται και οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και να επαληθεύονται οι αναγραφόμενες επί της Απόδειξης Πληρωμής τιμές διοξειδίου του άνθρακα.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ