ΠΟΛ 1169 24.11.2010 Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώματος δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010.

2010-11-25 17:14

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                    Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2010
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ                                                              ΠΟΛ. 1169
ΤΜΗΜA B΄
Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063                                 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
FAX :210 3375416

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώματος δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 και 12, καθώς και των περιπτώσεων ι΄ και ια΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).
2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631Β΄) και ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1795Β΄).
3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010 για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010.
2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, όπως αυτή ισχύει ύστερα από τις διατάξεις της παραγράφου 10 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010, για την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010, παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010. Η επίλυση της διαφοράς για τις παραπάνω αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή υποβάλλονται πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

             Ακριβές Αντίγραφο                    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ