ΠΟΛ 1162 18.11.2010 Παράταση προθεσμίας αποδοχής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.

2010-11-19 15:39

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &                                          Αθήνα, 18 Νοεμβρίου

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                              ΠΟΛ. 1162

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜA B΄

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)                                                          ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10 Ταχ.

Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063

FAX :210 3375416  2010 

    Θέμα: Παράταση προθεσμίας αποδοχής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010.


    Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 καθώς και του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄).

    2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1631Β΄ ) .

    3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

    4. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την αποδοχή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

    5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010 του Υπουργού Οικονομικών, για την αποδοχή, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3888/2010, από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010 .

    2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας