ΠΟΛ 1160 16.11.2010 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2010, για τις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.

2010-11-26 16:11

  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αθήνα, 16-11-2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                    ΠΟΛ.:1160
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                     
    ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                                ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
    10184 Αθήνα
    FAX: 2103375834
    Email: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: «Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2010, για τις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων»


    Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

  
    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄).

    2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει με Απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας.

    3. Τις ληφθείσες τιμές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου 2008 με τις τροποποιήσεις τους.

    4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο δήμου ή κοινότητας στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, για το έτος 2010 καθορίζονται ως ακολούθως: