ΠΟΛ.1159 29/12/2009 Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.

2009-12-29 16:35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          Αθήνα, 29/12/2009
    ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ                             ΠΟΛ.:1159/29.12.2009
    ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.

        ΑΠΟΦΑΣΗ

    ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010.

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’219) «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και των διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ Α’ 181),

    β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28 τoυ ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α’ 285),

    γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 (ΦΕΚ Α’ 221),

    δ) Τις διατάξεις της αρ. 1110011/1159/Τα & ΕΦ/5.11.2009 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 2391), με την οποία έγινε η ανάθεση της διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010,

    ε) Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3052/2002 ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι.

    στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν 2469/1997 (ΦΕΚ Α’ 38) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2010 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2010 που κανονικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και για την τυχόν κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας παρατείνεται μέχρι 15 Ιανουαρίου 2010.

    Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς και από τους φορείς διάθεσης που ορίζονται στην 1110011/1159/Τα & ΕΦ/5.11.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

    2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


 
    Ακριβές Αντίγραφο
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

    Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

    ΙΙ.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ