ΠΟΛ.1158 28/12/2009 Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

2009-12-28 16:38

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                        Αθήνα, 28.12.2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                             

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)                                                ΠΟΛ.1158

ΤΜΗΜΑ Β΄
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες : Γ. Εμμανουήλ
    Τηλέφωνο : 210 3610065
    Fax : 210 3615052

    ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

    ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων.

    2. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

    3. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

    4. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»

    5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιτηδευματιών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ και αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά τη διαδικασία θεώρησης των φορολογικών τους βιβλίων και στοιχείων.

    6. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    1. Αναθέτουμε από 1.1.2010 τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ, και στις Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ

    2. Δυνατότητα θεώρησης των φορολογικών τους βιβλίων και στοιχείων, κατά τα ανωτέρω, στις Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ έχουν οι επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του άρθρου 4 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄), του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) και της ΚΥΑ 269051/13.8.1998 (ΦΕΚ 961 Β΄) και εφοδιάζονται με σχετικό σημείωμα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ. Αντί ειδικού σημειώματος μπορεί να γίνεται σχετική σημείωση επί του σημειώματος θεώρησης (έντυπο Β1)

    Τα δικαιολογητικά θεώρησης θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ.

    3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.             Ακριβές Αντίγραφο                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ