ΠΟΛ.1157 23/12/2009 Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15.9.2009

2009-12-23 16:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αθήνα, 23/12/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                 ΠΟΛ 1157

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α΄
    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
    Τηλέφωνο : 210- 3647202
    Fax : 210- 3645413

    ΘΕΜΑ : Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15-9-2009

    ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη :

    1.Τις παρακάτω διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α).

    α) των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34

    β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28

    γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64

    δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 35

    ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 38.

    2. Την ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ1073/21-7-2004

    3. Την ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15-9-2009

    4. Τις διατάξεις της παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/93 όπως ισχύει.

    Αποφασίζουμε

    1. Από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15-9-2009 και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 2 της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ1073/21-7-2004 ως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με την ΑΥΟΟ 1088566/ 7245/1101/ ΠΟΛ.1124/15-9-2009.

    2.Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

    3.Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

           Ακριβές αντίγραφο                              Ο Υπουργός Οικονομικών

η προϊσταμένη της γραμματείας                   Γ. Παπακωνσταντίνου