ΠΟΛ 1156 15.11.2010 Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010, καθώς και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.

2010-11-16 18:19

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &                                                         Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                                              ΠΟΛ.1156

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜA B΄

-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063

FAX :210 3375416 

    Θέμα: Περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010, καθώς και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις υποθέσεις αυτές.


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ια΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄).

    2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006 (Φ.Ε.Κ. 276 Α΄).

    3. Τις διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 και 1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631 Β΄), καθώς και 1143/20.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1673 Β΄) .

    4. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».

    5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα για την πραγματοποίηση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 εκδίδεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία έκδοσής του, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών μέχρι την 10.11.2010. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογα και εν προκειμένω.

    2. Το κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικό Σημείωμα εκδίδεται με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα που ήταν καταχωρημένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ. κατά την 13.10.2010, κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης καθώς και περαιτέρω διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, εφόσον συντρέχει περίπτωση, από την κατά περίπτωση αρμόδια για την έκδοση του Σημειώματος αυτού Δ.Ο.Υ., με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα των φακέλων των αρχείων της κατά το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, με εξαίρεση τα δεδομένα των τυχόν δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την 31.8.2010. Ειδικά στις περιπτώσεις επιτηδευματιών που για μία ή περισσότερες από τις υπαγόμενες στην περαίωση χρήσεις ή και για όλες τις χρήσεις αυτές δεν υφίστανται διαθέσιμα δεδομένα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά τα ανωτέρω ή τα δεδομένα αυτά είναι ελλιπή, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εκδίδεται με βάση κατ’ αρχήν τα τυχόν διαθέσιμα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ. κατόπιν επιβεβαίωσης και τυχόν διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και περαιτέρω, κατά το μέρος που δεν υφίστανται διαθέσιμα δεδομένα της Γ.Γ.Π.Σ., με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα των φακέλων των αρχείων της ως άνω Δ.Ο.Υ. κατά το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, με εξαίρεση τα δεδομένα των τυχόν δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την 31.8.2010. Εάν για την επιβεβαίωση των ως άνω διαθέσιμων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. ή για την έκδοση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, κατά περίπτωση, απαιτείται η παροχή στοιχείων από άλλες Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίες, αποστέλλονται από αυτές άμεσα με τηλεομοιοτυπία (FAX) στην ως άνω Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία από τους οικείους φακέλους τους, με βάση τα οποία η εν λόγω Δ.Ο.Υ. προβαίνει στη διόρθωση ή συμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., εφόσον τελικά συντρέχει περίπτωση, ή στην έκδοση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, αντίστοιχα.

    3. Περαιτέρω, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα αποστέλλεται από την αρμόδια για την έκδοσή του Δ.Ο.Υ. ταχυδρομικά στον επιτηδευματία, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική ενημέρωση και των τυχόν άλλων Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιες για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία για ένα ή περισσότερα οικονομικά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα.

    4. Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης κατά τα ανωτέρω των ως άνω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ορίζεται η 29.11.2010. Η αποδοχή των εν λόγω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τους επιτηδευματίες, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, γίνεται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την αναφερόμενη σε κάθε Εκκαθαριστικό Σημείωμα ημερομηνία έκδοσης αυτού. Τυχόν επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, που περιέρχονται ή υφίστανται στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα από το χρόνο έκδοσης αυτού μέχρι το χρόνο αποδοχής του, λαμβάνονται υπόψη με σχετική τροποποίηση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά το χρόνο αποδοχής του.

    5. Η καταβολή του ποσού που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 για την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά τις διατάξεις αυτές, πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ. έκδοσης αυτού, η οποία αναγράφεται επί του Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Το σύνολο της προκύπτουσας οφειλής που αφορά τα οικονομικά έτη για τα οποία το Εκκαθαριστικό Σημείωμα γίνεται αποδεκτό βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. στο όνομα του υπόχρεου με τη σύνταξη σχετικών χρηματικών καταλόγων κατά τις κείμενες διατάξεις, τα υπόλοιπα δε προς καταβολή ποσά φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν.3888/2010.

    6. Σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλμάτων εκδοθέντος κατά τα ανωτέρω Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ο επιτηδευματίας προσέρχεται στη Δ.Ο.Υ. έκδοσης αυτού, όπου γίνεται οίκοθεν άμεση διόρθωσή του, εφαρμοζόμενων ανάλογα των οριζόμενων στην παράγραφο 7 της απόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010. Στις περιπτώσεις αυτές η αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος γίνεται το αργότερο μέχρι την 17.12.2010.

    7. Εφόσον κατά την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος υφίστανται στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Σημείωμα αυτό εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου, προηγείται υποχρεωτικά η έκδοση των αποφάσεων αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις και ακολουθεί περαιτέρω η αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Με την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος ο επιτηδευματίας δύναται κατόπιν σχετικής αίτησής του να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς του επιβληθέντος προστίμου με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 7 και 8 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010, καθώς και του δεύτερου εδαφίου των παραγράφων 5 και 6 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010. Η επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο διενεργείται ταυτόχρονα με την αποδοχή του πιο πάνω Σημειώματος ή το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την αποδοχή του. Σε περίπτωση που για ένα ή περισσότερα οικονομικά έτη που αναγράφονται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι αρμόδιες άλλες Δ.Ο.Υ., η Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Σημείωμα αυτό ζητεί, πριν από την αποδοχή του από τον επιτηδευματία, την αποστολή από τις άλλες Δ.Ο.Υ. των τυχόν υφιστάμενων σε αυτές εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου, προκειμένου, πριν από την αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, να εκδώσει τις πιο πάνω αποφάσεις, για τις οποίες περαιτέρω έχουν επίσης εφαρμογή τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια.

    8. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 καθώς και των παραγράφων 5 και 6 της απόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010 ισχύουν ανάλογα και για τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

    9. Επί υποθέσεων της παραγράφου 13 του άρθρου 6, της παραγράφου 3 του άρθρου 7, καθώς και του άρθρου 8 του ν.3888/2010, για τις οποίες το οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα εκδίδεται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, η προβλεπόμενη αίτηση προκειμένου να επιλυθούν οι σχετικές διαφορές κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω νόμου καθώς και στις διατάξεις των αποφάσεων ΠΟΛ.1138/11.10.2010 και 1143/20.10.2010, υποβάλλεται μέχρι την 17.12.2010, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 της παραπάνω απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010.

    10. Η προθεσμία της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010 για την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010 παρατείνεται μέχρι 24.11.2010. Η επίλυση της διαφοράς για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της ανωτέρω παράτασης από 16.11.2010 και μετά πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης και το αργότερο μέχρι 29.11.2010.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                  Ακριβές Αντίγραφο                              Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ