ΠΟΛ.1151 11/12/2009 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010 .

2009-12-11 12:51


    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2009
    YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.:2191/Α0012 ΠΟΛ.: 1151

                                                                                             ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.

Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Παπαγιάννης Δημ. Τ

ηλέφωνο: 210 3375315-316 ΦΑΞ: 210 3375001            ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α’-ΚΓ’

    ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2010.

    Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

    1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α’276), η κλίμακα (α) μισθωτών-συνταξιούχων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, αντικαταστάθηκε ως εξής:

                                                            ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

    Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)         Φορολογικός συντελεστής %         Φόρος κλιμακίου (ευρώ)            Σύνολο

                                                                                                                                          Εισοδήματος (ευρώ)         Φόρου (ευρώ)

                12.000                                                 0                                                0                  12.000                               0

                18.000                                               25                                         4.500                 30.000                        4.500

                45.000                                               35                                       15.750                 75.000                      20.250

            άνω 75.000                                           40

    Η κλίμακα αυτή ίσχυσε για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο έτος 2009 και με την 1124764/2303/ΠΟΛ.1163/Α0012/12.12.2008 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για την ορθή παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους στο υπόψη έτος.

    2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α’194), προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 νέο εδάφιο σύμφωνα με το οποίο, ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% της πιο πάνω κλίμακας μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος, από το έτος 2010 μέχρι και το έτος 2014.

    3. Με βάση τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα καταρτισθεί νέα ενιαία κλίμακα φορολογίας που θα ισχύσει από το έτος 2010 και μετά και με την οποία θα αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.

    4. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στους μισθούς, συντάξεις, ημερομίσθια και οποιεσδήποτε άλλες μηνιαίες αμοιβές (υπερωρίες,πριμ κτλ.) που συνεντέλλονται (δηλ. συνεκκαθαρίζονται) μαζί σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό και καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας κλίμακας, στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, στους συνταξιούχους (από φορείς κύριας ασφάλισης) και στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, θα πρέπει να παρακρατείται φόρος κατά την καταβολή των ανωτέρω αποδοχών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή με την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις του ν.3522/2006 και του ν.3697/2008. Επομένως, η παρακράτηση φόρου θα πρέπει να ενεργείται με την ακόλουθη φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα.

                                                           ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 2010

    Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)      Φορολογικός συντελεστής %       Φόρος κλιμακίου (ευρώ)                  Σύνολο

                                                                                                                                             Εισοδήματος (ευρώ)     Φόρου (ευρώ)

              12.000                                               0                                                0                        12.000                            0

              18.000                                             24                                         4.320                       30.000                      4.320

              45.000                                             35                                       15.750                       75.000                    20.070

          άνω 75.000                                         40

    5. Σχετικά με την παρακράτηση και τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1η Ιανουαρίου 2010 τόσο κατά την καταβολή των ανωτέρω αποδοχών (μισθοί, συντάξεις από φορείς κύριας ασφάλισης, κλπ) όσο και κατά την καταβολή λοιπών αποδοχών (υπερωρίες και κάθε είδους πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, συντάξεις από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, αναδρομικές αποδοχές, κλπ) εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι άλλες οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 1124764/2303/ΠΟΛ.1163/Α0012/12.12.2008.

    6. Μετά την καθιέρωση της νέας κλίμακας φορολογίας, θα δοθούν νέες οδηγίες για την παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα που θα καταβληθούν εντός του υπολοίπου έτους (2010).
   

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ