ΠΟΛ.1150 11/12/2009 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010

2009-12-11 12:42

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                      Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2009
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                               ΠΟΛ.: 1150 - 14/12/2009
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
    ΤΜΗΜΑ Β΄
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
    Πληροφορίες : Γ. Εμμανουήλ Προς: Ως Π.Δ.
    Τηλέφωνο : 210 3610065
    Fax : 210 3615052
   
    ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

    ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84/Α΄), όπως ισχύουν.
    2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), όπως ισχύουν.
    3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ Β΄/1191/26.8.2005) «Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)».
    4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1034280/271/0015/ΠΟΛ.1056/5/4/2006 (ΦΕΚ Β΄464/13.4.2006) «Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1.1.2005 και εφεξής.
    5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    1. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δεν περιλαμβάνεται, κατ’ εξαίρεση, για το ημερολογιακό έτος 2010 η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

    2. Επίσης, στις καταστάσεις αυτές, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.

    3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ Β΄/1191/26.8.2005) και 1034280/271/0015/ΠΟΛ.1056/5.4.2006 (ΦΕΚ Β΄/464/13.4.2006).

    4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

    Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    1. Δ.Ο.Υ.
    2.Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
    και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) Δ/νση Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας και σε όλα τα Κ.Ε.Π.)

    ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    1.Οικονομικές Επιθεωρήσεις
    2.Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και περιφερειακές Διευθύνσεις της
    3. Ελεγκτικά κέντρα (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.)
    4. Περιοδικό “Φορολογική Επιθεώρηση”
    5.Αποδέκτες πινάκων Α, Ε, Ζ, Η,
    Θ, Ι, ΙΑ΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄,
    ΙΘ΄, Κ, ΚΑ΄, ΚΒ΄, ΚΓ΄
    6.Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)
    7.Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
    8. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Στατιστικής Μελετών και Έρευνας, Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη
    9. Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Αμερικής 21Α, 10672 Αθήνα
    10. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Ακαδημίας 17, 10671 Αθήνα

    ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
    1. Γραφείο κ. Υπουργού
    2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
    3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών
    4. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
    5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
    6. Δ/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων
    α) Γραφείο κ. Δ/ντή
    β) Τμήματα Α'- Β΄-Γ΄ (από 5 αντίγραφα)
    7. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30)
    8. Εθνικό Τυπογραφείο