ΠΟΛ 1144 30/11/2009 Τροποποιήσεις της 1111400/939/0013 Α.Υ.Ο.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως ισχύει.

2009-11-30 22:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                     Aριθμ.πρωτ.: ΠΟΛ 1144
Κ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ,Μ.Α.Π.
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη Σερβίας 8
Ταχ. Κωδ. : 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375890
e-mail : d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις της 1111400/939/0013 Α.Υ.Ο.Ο., «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως ισχύει.
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄/2008).
2.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/2005).
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 (ΦΕΚ 213 Α΄/7-10-2009) με θέμα «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής».
4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 189 (ΦΕΚ 221 Α΄/5-11-2009) με θέμα «καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
5.Την 1111400/939/0013 ΠΟΛ. 1148/10-11-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 2397 Β΄/2008) «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως τροποποιήθηκε με την 1034788/129/0013 ΠΟΛ. 1043/27-3-2009 (ΦΕΚ 716 Β΄/2009) όμοια 1
και την Δ13 ΦΜΑΠ 1000003 ΕΞ 2009 ΠΟΛ 1140/5-11-2009 Α.Υ.Ο. (2342 Β΄/2009)
6.Τη διευκόλυνση των πολιτών και την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
7.Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ (149.858,00) ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της 1111400/939/0013 ΠΟΛ. 1148/10 -11- 2008 Α.Υ.Ο.Ο. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 της 1034788/129/0013 ΠΟΛ. 1043/27-3-2009 Α.Υ.Ο.Ο. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διάρκεια ισχύος του κωδικού αναγνώρισης είναι περιορισμένη και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2009.»
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

         

          Ακριβές Αντίγραφο                                                                     Ο Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                          Γιώργος Παπακωνσταντίνου