ΠΟΛ 1140 5/11/2009 Καθορισμός δεύτερης, υπενθυμηστικής επιστολής για την αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου

2009-11-06 23:19

                                            

                                                  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2009
A.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: Δ13ΦΜΑΠ 1000003 ΕΞ 2009
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                       ΠΟΛ: 1140
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375360
Email:d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
                                                                                                    Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δεύτερης, υπενθυμηστικής επιστολής για την αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005.
3. Την 1111400/939/0013 ΠΟΛ: 1148 /10 -11- 2008 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου», όπως τροποποιήθηκε με την 1034788/129/0013 ΠΟΛ 1043 / 27-3-2009 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
4. Την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Στους υπόχρεους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην επιστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την αποκατάσταση ελλείψεων ή τη διόρθωση των λαθών των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου αποστέλλεται 2η, υπενθυμηστική επιστολή, κατά περίπτωση
όπως τα συνημμένα υποδείγματα Α, Β, Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνημμένα: Τρία (3) Υποδείγματα


     Ακριβές Αντίγραφο                                                     Ο Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                   Γιώργος Παπακωνσταντίνου


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων
3. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων.
4. Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση)
II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (περιπτώσεις 2, 3, 4).
2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ (περιπτώσεις 2, 3).
3. Δ/νσεις και Υποδ/νσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων.
4. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (περιπτώσεις 1, 2 & 9).
5. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (περιπτώσεις 1 – 7)
6. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄ (περιπτώσεις 3, 6, 7, 8, 9, 11,14)
7. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄
8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄
9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄
10. Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄
11. Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄
12. Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄ (περιπτώσεις 1 – 3)
13. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.
14. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση».
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων
5. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών
6. Όλες τις Δ/νσεις της Κ.Υ. - Τμήματα, Ανεξάρτητα Γραφεία
7. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (10 αντίτυπα)
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (10 αντίτυπα).
9. Γ.Γ.Π.Σ. Δ/νση Εφαρμογών (Δ 30) (10 αντίτυπα)
10.Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου-Τμήματα Α και Β, (από 5 αντίτυπα),
Φ.Μ.Α.Π. (30 αντίτυπα).