ΠΟΛ 1138 11.10.2010 Τρόπος, χρόνος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3888/2010 περί περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις

2010-10-15 14:34

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                     Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                                    ΠΟΛ.1138

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜA B΄

Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10                                                                        ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. :210 3375203, 3375204

FAX :210 3375416

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1631Β’/12.10.2010  

    Θέμα:«Τρόπος, χρόνος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3888/2010 περί περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβολής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων.»


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 και 12 καθώς και της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 13 του ν. 3888/2010 (Φ.Ε.Κ.175 Α΄).

    2. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Ο επιτηδευματίας ο οποίος επιθυμεί να περαιώσει εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις του που υπάγονται στη σχετική ρύθμιση του Κεφαλαίου Α’ του ν.3888/2010, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση μέχρι την 15/11/2010 στην αρμόδια ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την κάθε εκκρεμή καταλογιστική πράξη, με την οποία θα ζητά την επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο σχετικού διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση, και την περαίωση της εκκρεμούς υπόθεσής του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ανωτέρω νόμου. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για οποιαδήποτε εκκρεμή καταλογιστική πράξη επιθυμεί ο επιτηδευματίας, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.

    Στην αίτηση αναφέρεται η συγκεκριμένη καταλογιστική πράξη για την οποία ζητείται η περαίωση, προκειμένου δε για πράξεις περισσότερες της μίας που εκδόθηκαν από την ίδια ελεγκτική αρχή αναγράφονται στην ίδια αίτηση όλες οι πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο επιτηδευματίας.

    Εφόσον πρόκειται για υπαγόμενες υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μαζί με την αίτηση προσκομίζεται και βεβαίωση του αρμόδιου δικαστηρίου από την οποία προκύπτει ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί, καθώς και η ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης εφόσον αυτή έχει ορισθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της ως άνω βεβαίωσης μαζί με την αίτηση, υποβάλλεται κατά την επίλυση της διαφοράς, εφόσον η βεβαίωση τελικώς δεν προσκομίζεται, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη συζητηθεί και ότι η βεβαίωση θα προσκομισθεί άμεσα με την έκδοσή της.

    2. Η επίλυση της διαφοράς για τις εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο επιτηδευματίας πραγματοποιείται με την υπογραφή των οικείων πράξεων διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ή το αργότερο εντός των δέκα (10) επόμενων ημερών από την υποβολή της.

    3. Ειδικά επί ελεγμένων υποθέσεων υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 οι οποίες έχουν συζητηθεί στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο και δεν έχουν δημοσιευθεί οι οικείες αποφάσεις κατά την ημέρα δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 της παρούσας καθώς και η επίλυση της διαφοράς κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις γίνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης του εν λόγω δικαστηρίου, ύστερα από την άσκηση σχετικής εμπρόθεσμης έφεσης, εφαρμοζόμενων των οριζόμενων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4.

    4. Προκειμένου περί ελεγμένων υποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.3888/2010, η περαίωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του νόμου αυτού πραγματοποιείται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την εμπρόθεσμη άσκηση της σχετικής έφεσης. Για την περαίωση στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλεται αίτηση στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την οικεία καταλογιστική πράξη, μαζί με την οποία αντί βεβαίωσης του αρμόδιου Εφετείου προσκομίζεται αντίγραφο της πράξης κατάθεσης της έφεσης.

    5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6, της παραγράφου 3 του άρθρου 7 καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3888/2010. Ειδικά για τις υποθέσεις αυτές προσκομίζεται επί πλέον από τον επιτηδευματία κατά την επίλυση της διαφοράς αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 καθώς και του αποδεικτικού καταβολής του οριζόμενου στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ποσού για την αποδοχή του εν λόγω Εκκαθαριστικού Σημειώματος.

    6. Ειδικά επί υποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες το οικείο Εκκαθαριστικό Σημείωμα διορθώθηκε και επανεκδόθηκε τροποποιημένο από την κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. λόγω προφανών σφαλμάτων, η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι την 10/12/2010, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά και εν προκειμένω των διατάξεων της παραγράφου 2, καθώς και των παραγράφων 3 και 4 της παρούσας εφόσον συντρέχει περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζονται από τον επιτηδευματία κατά την επίλυση της διαφοράς αντίγραφα του επανεκδοθέντος Εκκαθαριστικού Σημειώματος καθώς και του αποδεικτικού καταβολής του οικείου ποσού για την αποδοχή του.

    7. Το ειδικό σημείωμα δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010, υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του επιτηδευματία μέχρι 26/11/2010.

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


                 Ακριβές Αντίγραφο                                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΥ