ΠΟΛ.1137 26/10/2009 Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.10.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

2009-10-26 17:16

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑTA A΄, Δ΄

    Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4                                                                                        Αθήνα, 26/10/2009
    Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ                                                                           ΠΟΛ. 1137
    Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
    Fax : 210- 3645413
    e-mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης 26.10.009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.

    Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248Α΄), όπως ισχύουν:
    α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,
    β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 38,
    γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
    δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
    2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181Α΄/16.9.2009).
    3.Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
    4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
    5. Τις διατάξεις της 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
    6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet.
    7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

    1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 26η Οκτωβρίου 2009 μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2009.
    Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσω του τραπεζικού συστήματος.
    2. Η ανωτέρω παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών του Γ΄ τριμήνου του 2009.
    3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου


    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    1. Αποδέκτες του πίνακα Β΄ εκτός του αριθ. 2.
    2. Αποδέκτες του πίνακα ΣΤ΄ εκτός των αριθ. 3, 4, 5, 6 και 7.
    3. Δ/νση 30η Εφαρμογών Η/Υ.
    4. Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
    ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
    1. Αποδέκτες πίνακα Α΄ εκτός του αριθ. 4.
    2. Αποδέκτες πίνακα Η΄ εκτός των αριθ. 8, 9 και 10.
    3. Αποδέκτες πίνακα Θ΄ εκτός των αριθ 8, 9, 11, 12 και 13.
    4. Αποδέκτες πίνακα ΙΒ΄.
    5. Αποδέκτες πίνακα ΙΓ΄ εκτός των αριθ. 1 και 3.
    6. Αποδέκτες πίνακα ΙΕ΄.
    7. Αποδέκτες πίνακα ΙΣΤ΄.
    8. Αποδέκτες πίνακα ΙΖ΄.
    9. Αποδέκτες πίνακα ΙΗ΄.
    10. Αποδέκτες πίνακα ΙΘ΄ εκτός των αριθ. 23, 25, 28, 43, 44 και 45.
    11. Αποδέκτες πίνακα ΚΒ΄.
    12. Αποδέκτες πίνακα ΚΓ΄.
    ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
    1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Παπακωνσταντίνου.
    2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φ. Σαχινίδη.
    3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
    4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ..
    5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών.
    6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
    7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών.
    8. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (Σίνα 2-4, 10672 - Αθήνα).
    9. ΜΕΤΑ.
    10. Υπηρεσία TAXISnet για καταχώρηση στο INTERNET.
    11. 30η Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ.
    12. 32η Δ/νση Εισαγ. και Ελ. Στοιχείων Η/Υ.
    13. 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
    14. 14η Δ/νση ΦΠΑ - Γραφείο κ. Προϊσταμένου της Δ/νσης.
    - Τμήμα Α΄(15), Β΄(15), Γ΄(5), Δ΄(5), Ε΄(5).