ΠΟΛ.1135 19/10/2009 Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της

2009-11-02 13:20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                            Αθήνα,    19.10.2009                            

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                   Αρ. Πρωτ.: 1080380/6774/511/Β0014

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                                         

1. 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ                                               

    ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή υπηρεσιών                           ΠΟΛ.: 1135

                           & Ειδικά καθεστώτα»

2. 12η Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

    ΤΜΗΜΑ Α΄

                                        

Ταχ. Δ/νση     : Σίνα 2-4                                                                      ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής                                                                 

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ                                       

Πληροφορίες  : Α. Στάθη /Αικ. Παπαβασιλείου                 

Τηλέφωνο      : 210-3645848 /3375377                                                      

Fax                 : 210-3645413                                                                   

E-mail             : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr                          

                                                                                                 

                                                                       

                                                                       

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β/

               /25.8.09) και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της ».

 

Σας κοινοποιούμε την με αριθ. 71611/2874/Φ1 (ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 1752, τεύχος Β΄ και ημερομηνία 25 Αυγούστου 2009 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.

 

Ι. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 

1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, παρ. 1, περ. ι) και ιι), 2 και 3 της ως άνω απόφασης, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί σε ετήσια βάση υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν εκπονήσει επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες και σε υποψήφιους διδάκτορες υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε επιλεγμένα θέματα, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

 

2. Όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, τα ποσά των χορηγούμενων υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της απόφασης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καθώς συνιστούν οικονομική ενίσχυση και όχι αντιπαροχή για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000).

 

 

            ΙΙ. Φόρος Εισοδήματος

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της πιο πάνω Υπουργικής απόφασης ορίζεται  ότι, για  τα ποσά των υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της πιο πάνω απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις  της περίπτωσης  γ΄ της  παραγράφου  6 του άρθρου  6 του Κ.Φ.Ε. (2238/1994-Φ.Ε.Κ.151Α΄).

Επομένως, οι υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές  που έχουν εκπονήσει διπλωματικές  εργασίες και σε υποψήφιους  διδάκτορες με διδακτορική διατριβή, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με  θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, απαλλάσσονται

από το φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή χορηγούνται από το Δημόσιο ή από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 

 

Ακριβές αντίγραφο                                             Η Γενική Δ/ντρια Φορολογίας        

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                             Μαρία Γυφτάκη                    

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Απόσπασμα ΦΕΚ 1752/Β/25.8.09

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

1.      Αποδέκτες Πίνακα Β΄, εκτός του αρ. 2 αυτού

2.      Οικονομικές Επιθεωρήσεις

3.      Κεντρική Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

4.      ΥΔΕΑΔ

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

1.      Αποδέκτες Πίνακα Α΄

2.      Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών - Γεν. Γραμματεία Επικοινωνιών - Γεν. Δ/νση Επικοινωνιών - Δ/νση διαχείρισης και ελέγχου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων - Τμήμα διαχείρισης φάσματος σταθερών και κινητών υπηρεσιών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγος

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 

1.      Γραφείο Υπουργού Οικονομίας κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

2.      Γραφείο Υφυπουργού κ. Φ. Σαχινίδη

3.      Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων

4.      Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών

5.      Όλες τις Φορολογικές Δ/νσεις - Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία ιδίου Υπουργείου

6.      Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

7.      Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

8.      12η Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος - Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/νσης

                               - Τμήματα Α΄(20), Β΄(6)                                  

9.      14η Δ/νση Φ.Π.Α. - Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/νσης

                              - Τμήματα Β΄(20), Α΄(10), Γ΄(2)