ΠΟΛ 1134 04.10.2010 Τροποποίηση της περ. δ’ της αριθ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων

2010-10-06 14:17

  

    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                      Αριθ. Πρωτ. 11491/B0012
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
    ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
    ΤΜΗΜΑ Β’                                                                                                   ΠΟΛ. 1134
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                                                   ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
    Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
    Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
    ΦΑΞ: 210 - 3375001

    ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της περ. δ’ της αριθ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010. 

 

 Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   

    Έχοντας υπόψη:

    α) Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’58).

    β) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


    Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. δ’ της αριθ. 10733/Β0012/ΠΟΛ.1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

    «Επίσης, αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής ανήκει σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, του οποίου μοναδικός μέτοχος ή εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να επαναπατρισθούν ή να παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, στο όνομα του φυσικού προσώπου - μετόχου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση της εταιρίας στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η σύνθεση του κεφαλαίου της.»

    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


              Ακριβές Αντίγραφο                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ