ΠΟΛ.1134 1/10/2009 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής

2009-10-07 17:29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΓΠΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ.30)
ΤΜΗΜΑΤΑ:Α',Β'
                                                                                                           Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009
                                                                                                           Αριθ.Πρωτ:1093992/11230/Β0012

                                                                                                           ΠΟΛ.1134
Ταχ. Δ/νση  : Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Γαλλή
Τηλέφωνο    : 210-3375311,312
FAX               : 210-3375001

 

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 151).

β. Τις διατάξεις της αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.01.2009 (ΦΕΚ Β΄ 40) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

γ. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε, ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Ε.Ε.Π.Α., το οποίο επισυνάπτουμε ως παράρτημα της παρούσας.

2. Σε περίπτωση που με μία δήλωση αποδίδεται η εισφορά για περισσότερα πλοία, θεωρημένο αντίγραφο αυτής τηρείται στο κάθε συγκεκριμένο πλοίο.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ