ΠΟΛ.1132 1/10/2009 Κοινοποίηση «Εγκυκλίου 27» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

2009-10-01 17:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
                                                                                                               Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2009
                                                                                                               Αρ. Πρωτ. 1082932/ 839 / Τ.&Ε.Φ.

                                                                                                               ΠΟΛ.1132
Ταχ. Δ/νση    : Σίνα 2 – 4
Ταχ. Κώδικας : 106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  : Ι. Τσαμπουράκης
Τηλέφωνο      : 210 3642922
FAX                 : 210 3642251

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση «Εγκυκλίου 27» του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)».


Σε συνέχεια της 1061239/564/ΠΟΛ.1085/22.6.2009/ Τ & Ε.Φ. Εγκυκλίου διαταγής με την οποία κοινοποιήσαμε το 10984/16-6-2009 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) με θέμα «Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται αμιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον», με το οποίο δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31-3-2009), κοινοποιούμε την με αρ. πρωτοκόλλου 15807/17-8-2009 Εγκύκλιο 27 του ΕΛ.Γ.Α. με θέμα «Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται αμιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον», με τα συνημμένα σΆ αυτή υποδείγματα Αίτησης, Βεβαίωσης Καλλιέργειας προϊόντων σε ελεγχόμενο περιβάλλον και Κατάσταση καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Με την κοινοποιούμενη «Εγκύκλιο 27» του ΕΛ.Γ.Α. παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και ειδικότερα καθορίζονται οι διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν οι παραγωγοί φυτικών καλλιεργειών σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να νομιμοποιούνται στην καταβολή μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς (0,5%).

Επισημαίνουμε, ειδικότερα, τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου2 του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. (Κ.Υ.Α. αρ. 15711/30-9-98 – Φ.Ε.Κ. Β΄1079/14-10-1998) ως «Ελεγχόμενο περιβάλλον» θεωρείται ο καλυμμένος χώρος, στον οποίο με ειδικές τεχνικές ή μηχανισμούς ρυθμίζονται οι συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ) και επιδιώκεται η πραγματοποίηση παραγωγής πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια για την περιοχή. Η απλή κάλυψη (υψηλή ή χαμηλή) των καλλιεργειών δεν θεωρείται ελεγχόμενο περιβάλλον.

Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 0,5% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολο τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», ορίζεται ως «ελεγχόμενο περιβάλλον» ο μόνιμος καλυμμένος με διαφανή υλικά χώρος, του οποίου η κατασκευή πληροί τις προδιαγραφές που έχουν θεσπισθεί αρμοδίως (τυποποιημένα) και του οποίου το κλιματικό περιβάλλον ελέγχεται πλήρως με την εγκατάσταση και χρήση κατάλληλου μόνιμου μηχανολογικού εξοπλισμού (όχι θερμάστρες και μεταφερόμενα μέσα) με σκοπό την πραγματοποίηση παραγωγής πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια για την περιοχή και τον προγραμματισμό της εμπορίας της καλλιέργειας.

Ειδικά και μόνο για τη νήσο Κρήτη εάν κάποιος μόνιμος καλυμμένος με διαφανή υλικά χώρος μπορεί, χωρίς την παρουσία ειδικών μηχανημάτων, αλλά με την χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών (απαραίτητα αερισμός και σκίαση το καλοκαίρι), να εξασφαλίσει συνθήκες περιβάλλοντος τέτοιες που να επιτρέπουν την ολοκλήρωση της παραγωγής εντός του θερμοκηπίου (χωρικού ή τυποποιημένου ), τότε μπορεί να θεωρηθεί «ελεγχόμενο περιβάλλον».

2. Οι παραγωγοί καλλιεργειών των κηπευτικών προϊόντων τα οποία θεωρούνται ότι αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όπως προσδιορίζονται στον Πίνακα - 1 της Εγκυκλίου και με την προϋπόθεση ότι εμπορεύονται αυτά για τις συγκεκριμένες προθεσμίες που ορίζονται στον Πίνακα αυτόν για κάθε προϊόν, αποδίδουν ασφαλιστική εισφορά 0,5%.

Για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής, κατά τα προαναφερόμενα, σε περιπτώσεις εκκαθάρισης τιμολογίων π.χ. από τις Ενώσεις, θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στην ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.

3. Οι παραγωγοί προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα -1 ή οι παραγωγοί κηπευτικών οι καλλιέργειες των οποίων αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον σε χρονική περίοδο και σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα -1, προκειμένου να αποδίδουν ασφαλιστική εισφορά 0,5%, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική Αίτηση στις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθούν οι αντίστοιχες Βεβαιώσεις με συνημμένες σε αυτές τις Καταστάσεις των καλλιεργειών ανά είδος, σύμφωνα με τα υποδείγματα.

Όπως, ρητά, ορίζεται στην κοινοποιούμενη Εγκύκλιο, οι παραγωγοί οφείλουν, κατά την εμπορία των ανωτέρω προϊόντων για κάθε ποσότητα που κάθε φορά διακινούν να συνοδεύουν τα δελτία αποστολής ή τα τιμολόγια πώλησής τους με νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των Βεβαιώσεων που τους έχουν χορηγήσει οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη καλλιεργητική περίοδο και μέχρι το τέλος της εμπορίας του προϊόντος.

4. Περαιτέρω, καθορίζονται οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. σε όσους παραγωγούς διαπιστώνεται ότι δεν έχουν αποδώσει ή έχουν αποδώσει με μειωμένο συντελεστή την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (0,5%) αντί του πράγματι οφειλόμενου (3%).

5. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα αυτά, οι παραγωγοί θα μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα του Ελ.Γ.Α.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ