ΠΟΛ 1131 20.09.2010 Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010.

2010-09-21 15:09

                                                                                                  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2010
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                             ΠΟΛ: 1131

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                         ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ                                     
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
    10184 Αθήνα
    Τηλέφωνο: 210 3375 360
    E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr
    d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: «Αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010.»

    Σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποστολή στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010 και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

    Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2010 φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν υποβληθεί στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, θα αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2010.

    Τονίζεται πως οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ., θα πρέπει να ελέγχονται στα παρακάτω σημεία:

    1η σελίδα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

    Να είναι συμπληρωμένα:

    1. ο αριθμός καταχώρησης της δήλωσης και ο κωδικός της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Προσοχή να δοθεί στην ορθή μεταφορά των στοιχείων και στην αναγραφή τους με ευανάγνωστους χαρακτήρες,

    2. τα στοιχεία Α.Φ.Μ., ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ του υποχρέου. Το τετραγωνίδιο «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ - ΘΑΝΑΤΟΥ Φ.Π.» διαγραμμίζεται μόνο στην περίπτωση που ο υπόχρεος απεβίωσε πριν την 1η Ιανουαρίου έτους 2010. Επισημαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχει δηλωθεί ο θάνατος και στο τμήμα μητρώου

    3. τα στοιχεία Α.Φ.Μ., ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, της συζύγου και των προστατευομένων μελών, το είδος της σχέσης με τον υπόχρεο, καθώς και η μεταβολή της σχέσης, την 1/1/2010 κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι σε κάθε φυσικό πρόσωπο αναγράφεται ο δικός του Α.Φ.Μ. και όχι π.χ. του υποχρέου.

    Το τετραγωνίδιο «Διαγραφή λόγω διακοπής εργασιών (κτλ) Ν.Π.» συμπληρώνεται μόνο από Νομικά Πρόσωπα στην περίπτωση που διέκοψαν τις εργασίες τους ή συγχωνεύθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2010.  

    Εσωτερικό της δήλωσης στοιχείων ακινήτων

    ΠΙΝΑΚΑΣ 1

    Να έχουν συμπληρωθεί:

    1. Η στήλη 1 με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) όταν μεταβάλλεται ή διαγράφεται ένα ακίνητο (κωδικός μεταβολής 2 ή 3). Η στήλη 2 (Α/Α) συμπληρώνεται μόνο όταν εισάγεται νέο ακίνητο (κωδικός μεταβολής 1). Τονίζεται ότι υποχρεωτικά πρέπει να είναι συμπληρωμένη μία από τις δύο στήλες κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση οι δηλώσεις Ε9 θα επιστρέφονται για συμπλήρωση στη Δ.Ο.Υ.

    2. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4, 4α και 5) και κατά περίπτωση οι στήλες 6, 7, 8 και 26 του Πίνακα 1, ώστε να προσδιορίζεται η ακριβής θέση του περιουσιακού δικαιώματος.

    3. Η στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» με τον αντίστοιχο κωδικό. Υπενθυμίζεται πως οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 13 κατά περίπτωση.

    4. Η στήλη «ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς, εφόσον απαιτείται η αναγραφή τους. Υπενθυμίζεται πως οι τιμές που μπορεί να λάβει η στήλη αυτή είναι από 1 έως 6 ή 99 και δεν επιτρέπεται να υπάρχουν δύο τιμές διαχωρισμένες με κόμμα.

    5. Η στήλη «ΟΡΟΦΟΣ» μόνο με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς και με ένα μόνο αριθμό

    6. Οι στήλες που αφορούν έτος (στήλες 14, 17 και 21) πάντα με τετραψήφιο αριθμό. Ειδικά οι στήλες 17 και 21 συμπληρώνονται μόνο εφόσον το είδος του εμπράγματου δικαιώματος είναι 2 ή 3.

    7. Οι στήλες που αφορούν το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλες 15 και 19) - κατά περίπτωση - και οι τιμές που μπορούν να λάβουν είναι 1, 2 ή 3.

    8. Οι στήλες που αφορούν ποσοστό συνιδιοκτησίας (στήλες 16 και 20) με μέγιστη τιμή το 100 και μέχρι πέντε (5) δεκαδικά ψηφία.

    9. Η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.

    10. Η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» μόνο με τον κωδικό 1, 2 ή 3.

    ΠΙΝΑΚΑΣ 2

    Να είναι πάντα συμπληρωμένα:

    1. Μόνο η στήλη 2 με τον αύξοντα αριθμό με τον οποίο έχει καταχωρηθεί το αγροτεμάχιο για πρώτη φορά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Η στήλη που αφορά τον ΑΤΑΚ πρέπει να παραμείνει κενή για το έτος 2010.

    2. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης του ακινήτου (στήλες 3, 4 4α και 5) του Πίνακα 2.

    3. Μια τουλάχιστον από τις στήλες 10 έως 16 του Πίνακα 2 με την επιφάνεια του αγροτεμαχίου. Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια αναγράφεται σε τετραγωνικά μέτρα και όχι σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα μέτρησης επιφανειών (π.χ. στρέμματα).

    4. Η στήλη «Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΟΔΟ» με τους υποδεικνυόμενους κωδικούς.

    5. Η στήλη που αφορά το είδος εμπραγμάτου δικαιώματος (στήλη 18) με τον αριθμό 1, 2 ή 3 κατά περίπτωση.

    6. Η στήλη που αφορά το έτος γέννησης του επικαρπωτή (στήλη 20) με τετραψήφιο αριθμό.

    7. Η στήλη «ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» με τον κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη που υπάρχει προεκτυπωμένος στη πρώτη σελίδα της δήλωσης και αντιστοιχεί στα στοιχεία του.

    8. Η στήλη «ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ» με τον κωδικό 1, 2 ή 3 και μόνο.

    Τονίζεται πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα πεδία τα οποία πρέπει να είναι υποχρεωτικά συμπληρωμένα, κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση οι δηλώσεις Ε9 θα επιστρέφονται για συμπλήρωση στη Δ.Ο.Υ.

    Επίσης, θα πρέπει να συνεχιστεί η αποστολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009 μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2010, η οποία αποτελεί και καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των δηλώσεων αυτών.

    Δεματοποίηση των δηλώσεων

    Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, θα γίνεται τακτοποίηση των δηλώσεων σε δέματα των 100 και θα αναγράφεται το έτος και η ένδειξη της ομάδας (αρχικές-τροποποιητικές) που αφορά το δέμα, ως εξής.

    Αρχικές Δηλώσεις έτους 2010 φυσικών και νομικών προσώπων

    Τροποποιητικές Δηλώσεις έτους 2010 φυσικών και νομικών προσώπων

    Αρχικές Δηλώσεις έτους 2010 φυσικών και νομικών προσώπων

    Τροποποιητικές Δηλώσεις έτους 2010 φυσικών και νομικών προσώπων

    Στη συνέχεια οι δηλώσεις θα τοποθετούνται σε σάκους ή κιβώτια, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε άλλα φορολογικά στοιχεία.

    Έξω από τα κιβώτια ή τους σάκους να αναγράφεται η διεύθυνση:

    α) για ταχυδρομική αποστολή Τ.Θ.1075 10110 ΑΘΗΝΑ,

    β) για αποστολή με άλλο τρόπο Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1 - Τ.Κ.18346 Μοσχάτο

    και η ένδειξη «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2009 και 2010», ώστε να μη συγχέονται με κιβώτια εμπορευμάτων.

    Κάθε αποστολή θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο "ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" που θα είναι μέσα στο σάκο και στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς το περιεχόμενο αυτού. Η αποστολή τους θα γίνει ως ακολούθως:

    α) Οι Δ.Ο.Υ. που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θα στέλνουν τις δηλώσεις στη Γ.Γ.Π.Σ., 32η Δ/νση ΤΜΗΜΑ Β΄ με τον επιμελητή της Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλο αυτής και ΟΧΙ ταχυδρομικά.

    β) Η αποστολή των δηλώσεων από τις υπόλοιπες Δ.Ο.Υ. θα γίνεται με το ταχύτερο και ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρθηκαν.

    Η αποστολή δηλώσεων, που θα γίνονται με άλλα μεταφορικά μέσα εκτός των ΕΛ.ΤΑ., θα ανακοινώνονται τηλεγραφικά στη Γ.Γ.Π.Σ., για την άμεση και ασφαλή παραλαβή τους. Στο τηλεγράφημα αυτό θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου της αποστολής τους.

    Στην τελευταία αποστολή των δηλώσεων στη Γ.Γ.Π.Σ., κάθε Δ.Ο.Υ. θα στέλνει και μια κατάσταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, κοινοποιώντας το παράλληλα μέσω τηλεομοιοτυπίας και στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, που θα περιέχει αναλυτικά τις επί μέρους αποστολές.

    Οι Επιθεωρητές των Δ.Ο.Υ. να μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας και να παρέχουν την συνδρομή τους για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν στις Δ.Ο.Υ. που εποπτεύουν.

    Συνημμένα :Μία (1) σελίδα


           Ακριβές Αντίγραφο                               Ο Υπουργός Οικονομικών

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                Γεώργιος Παπακωνσταντίνου