ΠΟΛ.1131 30/9/2009 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της υπΆ αριθμ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄/16-9-09)

2009-09-30 14:56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ : Β'                                        
                                                                                                                            Αθήνα 30 Σεπτεμβρίου 2009
                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ. 1093107/ΕΞ/0016

                                                                                                                            ΠΟΛ.1131
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ      : Πανεπιστημίου 20               
Ταχ. Κώδικας    : 106 72 Αθήνα                                
Πληροφορίες    : Π. Γεωργίου                                                             
Τηλέφωνο        :2103636872                   
FAX                   :210 3635077

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 181 Α΄/16-9-09).

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων Φ.Π.Α., επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα», η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 181 Α΄/16-9-09 και αναφέρονται στην αύξηση του ορίου οφειλόμενων ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο για προσωπική κράτηση οφειλετών του, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

 

Ειδικότερα:

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ΄ αρ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 234 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 97), η οποία προέβλεπε τη λήψη του μέτρου της προσωπικής κράτησης για συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και προκειμένου για επιρριπτόμενους ή παρακρατούμενους φόρους και δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 Ν. 3220/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄15) σύμφωνα με την οποία είχε αυξηθεί σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων, άνω του οποίου επιτρεπόταν η λήψη του ανωτέρω μέτρου ανεξαρτήτως είδους οφειλής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων, άνω του οποίου επιτρέπεται η λήψη του μέτρου της προσωπικής κράτησης, σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ.

2. Στη παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, ορίζεται ότι, όσοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτού του νόμου (16 Σεπτεμβρίου 2009), κρατούνται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 231 έως και 243 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, για ποσό μικρότερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, απολύονται με επιμέλεια του διευθυντή της φυλακής.

3. Στη παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται ότι, αποφάσεις που διατάσσουν προσωπική κράτηση για ποσό κατώτερο των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και δεν έχουν εκτελεστεί, δεν εκτελούνται. Επίσης, εκκρεμείς αιτήσεις προϊσταμένων δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών και τελωνείων καθώς και ένδικα μέσα κατά πρωτόδικων αποφάσεων για χρέη κατώτερα του ως άνω ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση.

4. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6, η ισχύς της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι την 16η Σεπτεμβρίου 2009.

 

                                                            Ακριβές Αντίγραφο                                                            
                 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                  
                                
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ