ΠΟΛ 1130 06.06.2011 Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμό 1175023/3752/OOΤΥ/Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/B’/29.12.2010) απόφασης του Υπ.Οικονομικών

2011-07-04 14:51

ΠΟΛ 1130 06.06.2011 Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμό 1175023/3752/OOΤΥ/Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ. 2038/B’/29.12.2010) απόφασης του Υπ.Οικονομικών