ΠΟΛ 1129 14.09.2010 Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 1084198/517/0013 2-9-2009 ΠΟΛ 1113 ΦΕΚ 1933Β΄ Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2010-09-16 18:22

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αθήνα, 14 Σεπηεμβρίοσ 2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                                      ΠΟΛ. 1129
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
    ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8                                                             ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Αποδεκτών
    Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
    Τηλέφωνο : 210 3375360
    E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: "Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. 1084198/517/0013 2-9-2009 ΠΟΛ 1113 ΦΕΚ 1933Β΄ Απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών".


    Α Π Ο Φ Α Σ Η

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄/23-4-2010), με τις οποίες ορίζεται πως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄/29-1-2008) εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.

    2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3634/2008, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010.

    3. Την 1085779/886/0013 ΠΟΛ 1117/12-8-2008 (Φ.Ε.Κ. 1701 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2008, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων.

    4. Την 1084198/517/0013 ΠΟΛ 1113/2-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 1933 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2009, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων.

    5. Την εισήγηση των Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. Χίου και της Δ.Ο.Υ. Θήρας με την οποία ορίζεται νέα τιμή για τον Δήμο Χίου και τη νήσο Φολέγανδρο.

    6. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Για το έτος 2009 οι τιμές οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής τους Ενιαίου Τέλους Ακινήτων στα φυσικά πρόσωπα είναι οι οριζόμενες στις 1085779/886/0013 ΠΟΛ 1117/12-8-2008 (Φ.Ε.Κ. 1701 Β΄) και 1084198/517/0013 ΠΟΛ 1113 (ΦΕΚ 1933Β΄/8-9-2009) Αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών, εκτός των κατωτέρω δήμων για τους οποίους οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνονται ως ακολούθως:

    Περιφέρεια Νομός Δήμος Τιμή

    Β. Αιγαίου Χίου Χίου 55,00 €

    Ν. Αιγαίου Κυκλάδων Κοιν. Φολεγάνδρου 50,00 €

    2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


             Ακριβές Αντίγραφο                            Ο Υπουργός Οικονομικών

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                Γιώργος Παπακωνσταντίνου