ΠΟΛ.1129 25/9/2009 Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

2009-09-25 18:05

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)  ΤΜΗΜΑΤΑ: B΄- A΄

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009
 Αρ. Πρωτ.:1087704/418/0015
 

    ΠΟΛ: 1129
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
    Πληροφορίες : Σ. Παππά
    Τηλέφωνο : 210 3610030-65

    ΘΕΜΑ: “Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ”

    ΑΠΟΦΑΣΗ

    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

    ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.

    2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

    3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.4.2004 (ΦΕΚ 1196 Β΄), περί «Χρόνου υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)».

    4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/ΠΟΛ. 1114/0015/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191Β΄), περί «Υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (TAXISnet)», όπως ισχύει.

    5. Την 1069914/530/ΠΟΛ.1100/0015/28.7.2006 εγκύκλιο, περί «Λήξης των προθεσμιών που τίθενται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημη αργία)».

    6. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β/΄40) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

    7. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

    1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2008, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28-4-2004, μέχρι τις 19.1.2010, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

    2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν ανάλογα και για την υποβολή του ισοζυγίου της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 1.1-31.12.2008.

    4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   
    Ακριβές Αντίγραφο                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
                                                                                                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

   

    Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

    1.Αποδέκτες πίνακα Β΄

    2.Οικονομικές Επιθεωρήσεις

    3.Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις

    Περιφερειακές Διευθύνσεις της

    4.Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης

    και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)

    Δ/νση Διοικητικού

    (με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλους τους δήμους

    και κοινότητες της χώρας και σε όλα τα Κ.Ε.Π.)
   

    ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

    1.Αποδέκτες πινάκων Α, ΣΤ

    (εκτός των αριθμ.1, 2, 3,4,5 αυτού), Ζ, Η,

    Θ (εκτός των αρ. 8,9,11,12,13), Ι, ΙΑ΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄,

    ΙΘ΄, Κ, ΚΑ΄, ΚΒ΄, ΚΓ΄

    2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

    Ιουλιανού 42-46, 10434, Αθήνα


    ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

    1. Γραφείο κ. Υπουργού

    2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

    3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

    4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Δ/ντών

    5. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών

    6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

    7. Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης -

    Θεμιστοκλέους 5 - 101 84 ΑΘΗΝΑ

    8. Δ/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων

    α) Γραφείο κ. Δ/ντή

    β) Τμήμα Α' (5 αντίγραφα)

    γ) Τμήμα Β' (5 αντίγραφα)

    δ) Τμήμα Γ’ (5 αντίγραφα)

    9. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) (10 αντίγραφα)

    10. Εθνικό Τυπογραφείο