ΠΟΛ.1128 25/9/2009 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3375/2009.

2009-09-25 14:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'
-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' – Β'
                                                                                                                               Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009
                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ. 1091590/5350/ΔΕ-Β

                                                                                                                               ΠΟΛ.1128
Ταχ. Δ/νση  :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.    :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.             :210 3375204
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3775/2009.

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου αριθμού 1085664/5236/ΔΕ-Β/ΠΟΛ. 1115/8.9.2009, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3775/2009 και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες μας για το θέμα αυτό, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

Για τις υποθέσεις εκείνες που με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι δεν είναι ισχυρή η περαίωση, τα ποσά δεν έχουν καταβληθεί, θεωρείται κατ΄ αρχήν ότι τελούν σε αναστολή (αναστολή με την έννοια της αδρανοποίησης της εν ευρεία έννοια βεβαίωσης). Περαιτέρω, κατά τη διενέργεια ελέγχου των υποθέσεων αυτών, ο οποίος όπως αναφέρεται και στην παραπάνω εγκύκλιο πρέπει να επισπεύδεται ανάλογα και με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης, τα μεν καταβληθέντα ποσά βάσει της διαδικασίας περαίωσης θα συμψηφίζονται με τα βάσει ελέγχου ποσά φόρων τα δε ως άνω μη καταβληθέντα ποσά που τελούν σε αναστολή θα διαγράφονται με την έκδοση σχετικού Α.Φ.ΕΚ.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι τα ως άνω μη καταβληθέντα ποσά θεωρείται ότι τελούν σε αναστολή κατά την ανωτέρω έννοια, θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα, θα θεωρούνται φορολογικά στοιχεία κ.λπ., εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος μη χορήγησης ενημερότητας ή μη θεώρησης κ.λπ., και δε θα λαμβάνονται οποιαδήποτε αναγκαστικά και λοιπά μέτρα για τα ποσά αυτά ούτε βεβαίως θα αποστέλλονται ταμειακές ειδοποιήσεις για τις περιπτώσεις αυτές. Οι Δ.Ο.Υ. θα προβαίνουν στην οικεία καταχώρηση αναστολής στις περιπτώσεις που ζητείται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας ή συντρέχει οποιοσδήποτε γενικά λόγος.

Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες να μην εξετάζονται σχετικά αιτήματα υπαγωγής σε τυχόν διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή ρύθμιση χρεών για ποσά φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο της περαίωσης και αφορούν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις αυτής. Σε σχέση με το θέμα αυτό διευκρινίζεται περαιτέρω ότι τέτοια αιτήματα προκειμένου για διευκόλυνση καταβολής δεν πρέπει να εξετάζονται έστω και αν αφορούν μια και μόνο δόση, εκτός αν αυτή συμπίπτει να είναι η τελευταία δόση βάσει της περαίωσης, καθόσον στην περίπτωση της τελευταίας δόσης δεν επηρεάζονται άλλες δόσεις ώστε να μην ισχύει η περαίωση.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τυχόν διευκολύνσεις καταβολής ή ρυθμίσεις που χορηγήθηκαν - συντελέστηκαν πριν από την 21 Ιουλίου 2009 και αφορούν ποσά που βεβαιώθηκαν κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του Ν. 3259/2004, όπως ίσχυε, δεν θίγονται και η περαίωση παραμένει ισχυρή, με την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος δεν απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης - διευκόλυνσης.

 

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Στυλιανή Καλοπήτα


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ