ΠΟΛ 1126 06.09.2010 Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από πτωχό.

2010-09-08 15:04

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                      Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                                       ΠΟΛ.1126
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
    ΤΜΗΜA Α΄
    Ταχ. Δ/νση :Κ. Σερβίας 10
    Ταχ. Κωδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ                                                         ΠΡΟΣ:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    Πληροφορίες :Α. Ασημακόπουλος
    Τηλ. :210 3375206
    FAX :210 3375416

    Θέμα: "Δικαίωμα ή μη άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς από πτωχό"

    Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθ. 302/2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ολομέλεια Διακοπών), με την οποία έγινε δεκτό:

    α)Ομόφωνα, ότι μετά την κήρυξη της πτώχευσης δικαίωμα άσκησης προσφυγής και υποβολής πρότασης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός ) έχει μόνο ο σύνδικος της πτώχευσης.

    β)Κατά πλειοψηφία, ότι σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου της πτώχευσης, ο πτωχός νομιμοποιείται, κατ΄εξαίρεση , στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας και των συμφερόντων του, ασκώντας προσφυγή κατά των πράξεων της φορολογικής αρχής ή υποβάλλοντας πρόταση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.

    Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τα ανωτέρω, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας.


                          Ακριβές Αντίγραφο                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                             ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ