ΠΟΛ 1125 31.05.2011 Χορήγηση πιστοποιητικού για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου (ΠΔ218/01 ΦΕΚ 168 Α΄)μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011

2011-05-31 12:53

ΠΟΛ 1125 31.05.2011 Χορήγηση πιστοποιητικού για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου (ΠΔ218/01 ΦΕΚ 168 Α΄)μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011

Μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011 (ΦΕΚ 470 Β΄), σύμφωνα με την οποία η ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών στις προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.) και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ( Ε.Π.Ε., Α.Ε.) γίνεται σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) με ταυτόχρονη έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, το πιστοποιητικό για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις εν λόγω εταιρείες, θα χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ως το συνημμένο υπόδειγμα και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.
    Επισημαίνουμε ότι, η χορήγηση του ως άνω πιστοποιητικού για τις εταιρείες των οποίων η έναρξη ολοκληρώθηκε στη Δ.Ο.Υ., θα εξακολουθεί να γίνεται με την έκδοση επανεκτύπωσης της βεβαίωσης έναρξης εργασιών τους.

                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ