ΠΟΛ 1125 01.09.2010 Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009.

2010-09-03 17:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ                                    Αθήνα, 1/9/2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ                                                        ΠΟΛ 1125

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ                                                                    ΠΡΟΣ:Ως Πίνακας Αποδεκτών

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
    Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
    Πληροφορίες
    Τηλέφωνο: 210 3375 360
    FAX: 210 3375 834
    e-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: «Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς φυσικών προσώπων, έτους 2009».

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄), με τις οποίες ορίζεται πως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄) εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.

    2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227 Α΄).

    3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 και 23 Α΄ του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄) όπως ισχύουν.

    4. Την 1111385/940/0013/ΠΟΛ 1143/31-10-2008 (ΦΕΚ 2375 B΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

    5. Την εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ.

    6. Την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Περιουσιολογίου Ακινήτων στο Υπουργείο Οικονομικών.

    7. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    Άρθρο 1
    Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009


    1 Η δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων για το έτος 2009 δημιουργείται από το Υπουργείο Οικονομικών από τη δήλωση ενιαίου τέλους ακινήτων έτους 2008 και την τυχόν υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2009, η οποία περιλαμβάνει τις μεταβολές της οικογενειακής ή περιουσιακής κατάστασης του υποχρέου.

    2 Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων για το έτος 2009, με τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς έτους 2009.

    3 Διορθώσεις που αφορούν το έτος 2008 και δεν έγιναν από τον υπόχρεο σύμφωνα με την οριζόμενη στην 1111385/940/0013/ΠΟΛ 1143/31-10-2008 απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών διαδικασία, πραγματοποιούνται μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ έτους 2009. Οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου που αφορά τα έτη 2005 έως και 2008 πραγματοποιείται με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009.

    4 Για τις διορθώσεις που πραγματοποιούνται μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς έτους 2009 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της καταβολής μήνα, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Ειδικά για την πρώτη εκκαθάριση Ε.Τ.ΑΚ. και έκτακτης εισφοράς έτους 2009 της 22ας Ιουνίου 2010, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται μέχρι 30/9/2010.

    5 Σε περίπτωση διαφωνίας του υποχρέου με τα στοιχεία της δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009 όπως αυτά αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και Έκτακτης Εισφοράς έτους 2009, παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεο με υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009, στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. να διορθώσει τα κάτωθι:

    5.1 Στοιχεία της συζύγου και των προστατευομένων τέκνων, τα οποία εμφανίζονται λανθασμένα στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

    5.2 Περιγραφικά στοιχεία ακινήτου τα οποία εμφανίζονται λανθασμένα στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Συγκεκριμένα:

    5.2.1 νομός,

    5.2.2 δήμος,

    5.2.3 διεύθυνση ακινήτου, δρόμοι που περικλείουν το

    οικοδομικό τετράγωνο,

    5.2.4 προσόψεις,

    5.2.5 ένδειξη ΑΠΑΑ,

    5.2.6 κωδικός κατηγορίας ακινήτου,

    5.2.7 κωδικός ειδικών συνθηκών,

    5.2.8 όροφος,

    5.2.9 επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος,

    5.2.10 έτος κατασκευής κτίσματος,

    5.2.11 επιφάνεια οικοπέδου,

    5.2.12 συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο,

    5.2.13 είδος εμπράγματου δικαιώματος,

    5.2.14 ποσοστό συνιδιοκτησίας,

    5.2.15 έτος γέννησης επικαρπωτή και

    5.2.16 κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη,

    5.3 προσθήκη ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο ή δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3634/2008,

    5.4 διαγραφή ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο ή δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3634/2008.

    6 Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009 για τροποποίηση της περιουσιακής κατάστασης απαραίτητη είναι η αναγραφή του λόγου μεταβολής της καθώς και τα στοιχεία του αντίστοιχου εγγράφου - εφόσον υπάρχουν - στις σημειώσεις του φορολογούμενου στην οικεία δήλωση.

    7 Αν ο υπόχρεος μεταβάλλει περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που μειώνουν τη φορολογητέα αξία αυτών ή διαγράφει ακίνητα τότε απαιτείται η προσκόμιση των οικείων παραστατικών.

    8 Εφόσον ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποδεχτεί τις αιτιάσεις του υποχρέου προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας δύναται να μην αποδεχθεί τους ισχυρισμούς του υπόχρεου αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις υποβολής ανακλητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αιτιάσεων, οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει.

    Άρθρο 2
    Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών


    1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από το ενιαίο τέλος ακινήτων για το έτος 2009 στις περιπτώσεις που ακίνητο έχει υπαχθεί σε τέλος ενώ απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3634/2008, απαιτείται η υποβολή αίτησης επανεκκαθάρισης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους 2009.

    2. Εφόσον ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποδεχτεί τις αιτιάσεις του υποχρέου προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αιτιάσεων οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει.

    Άρθρο 3
    Διαδικασία διόρθωσης αφορολόγητου ποσού


    1. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης του αφορολόγητου ποσού του έτους 2009 υποβάλλεται αίτηση επανεκκαθάρισης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του υποχρέου του οικονομικού έτους 2009.

    2. Εφόσον ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποδεχτεί τις αιτιάσεις του υποχρέου προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αιτιάσεων οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει.

    Άρθρο 4
    Διαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου


    1. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, που έχει προσδιοριστεί και αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου που αναγράφονται είναι ορθά, τότε ο υπόχρεος υποβάλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η αίτηση συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Ε.Τ.ΑΚ., σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

    2. Εφόσον ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας αποδεχτεί τις αιτιάσεις του υποχρέου προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αιτιάσεων οφείλει να το γνωστοποιήσει επί αποδείξει και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου κατά της απορριπτικής απόφασης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει.

    3. Όταν διαφοροποιείται η συνολική αξία του περιουσιακού δικαιώματος μεταξύ των ετών 2008 και 2009 λόγω βελτίωσης του αλγόριθμου γεωγραφικού εντοπισμού και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου παραμένουν ίδια δεν τροποποιείται η αξία του (ούτε από τον υπόχρεο ούτε από το Δημόσιο) για το έτος 2008.

    4. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που με λανθασμένα γεωγραφικά στοιχεία του ακινήτου όπως αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων έχει υπολογιστεί η αξία του και για το έτος 2008, ο υπόχρεος δύναται να διορθώσει προς το ορθόν και για το έτος αυτό τον εντοπισμό με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008. Στην περίπτωση αυτή εφόσον προκύπτει ποσό φόρου για επιστροφή, τούτο επιστρέφεται ή συμψηφίζεται κατά περίπτωση δεδομένου ότι η εκκαθάριση πραγματοποιείται υπαιτιότητα υπηρεσίας.
   
    Άρθρο 5

    1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση επανεκκαθάρισης της δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς έτους 2009, εφόσον αυτή πραγματοποιείται λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας.

    2. Για το έτος 2009 αρμόδιος προϊστάμενος για τις διορθώσεις των δηλώσεων ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. από τον οποίο εκδόθηκε το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς έτους 2009 .

    3. Στις περιπτώσεις εφαρμογής της παρ. 8 της 1086066/893/0013/ΠΟΛ 1120/13-8-08 Α.Υ.Ο.Ο., δεν απαιτούνται διορθώσεις στις στήλες του εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς έτους 2009 που δεν είναι συμπληρωμένες.

    4. Τα οριζόμενα από τα άρθρα 2, 3 και 4 της παρούσης υποδείγματα, επέχουν θέση δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2009.

    Άρθρο 6

    Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Συνημμένα: Τρείς (3) σελίδες


            Ακριβές Αντίγραφο                                      Ο Υπουργός Οικονομικών
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                       Γιώργος Παπακωνσταντίνου