ΠΟΛ.1125 18/9/2009 Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ.1086/22.6.2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 ΦΕΚ 2149/Β΄16-10-2008 Απόφασης του Υ

2009-09-18 14:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                           
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ               
ΤΜΗΜΑ: Β΄
                                                                                                                         Αθήνα   18   Σεπτεμβρίου  2009
                                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 1089177/1469/Δ.Μ.

                                                                                                                         ΠΟΛ.1125
Ταχ. Δ/νση   : Καρ. Σερβίας 10      
Ταχ. Κωδ.     : 101 84                                               
Πληροφορίες:  Π. Χρονοπούλου
Τηλέφωνο    : 210 3375186, -187
Fax               : 210 3375041
E-mail: mitrwo.b1@yo.syzefxis.gov.gr

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ. 1086/22-6-2009 (ΦΕΚ 1285/Β΄) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 ΦΕΚ 2149/Β΄16-10-2008 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008).

 

Σε συνέχεια της 1061748/987/ΔΜΒ΄/ΠΟΛ. 1086/22-6-2009 Α.Υ.Ο.Ο. με την οποία τροποποιείται η νέα εθνική ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008), παρέχουμε τις πιο κάτω διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της:

1. Με την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, που αφορούν κυρίως σε μεταβολές, διαγραφές, προσθήκες καθώς και σε διορθώσεις του λεκτικού περιγραφής τους.

2. Επίσης με την ΠΟΛ. 1157/2008 έχουν δοθεί οδηγίες για την αντιστοίχιση των παλαιών Κ.Α.Δ. με τους νέους (Κ.Α.Δ. 2008).

3. Επειδή πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ., είτε μέσω Δ.Ο.Υ. είτε μέσω διαδικτύου και έχουν δηλώσει κωδικούς οι οποίοι, σύμφωνα με την ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο., μεταβάλλονται ή διαγράφονται, η Γ.Γ.Π.Σ. - με κεντρικές διαδικασίες - θα προβεί σε «νέα αντιστοίχιση» των κωδικών αυτών, αποστέλλοντας στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., καταστάσεις με τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στις περιπτώσεις που μετά την πραγματοποίηση της αντιστοίχισης, έχουν υποβληθεί δηλώσεις μητρώου Κ.Α.Δ. που, λόγω της ανωτέρω τροποποίησης, έχουν μεταβληθεί ή διαγραφεί.

4. Στη συνέχεια, με βάση τις καταστάσεις αυτές θα επανεκτυπωθούν από τις Δ.Ο.Υ. οι σχετικές βεβαιώσεις (διορθωμένες), οι οποίες στη συνέχεια θα αποσταλούν στις επιχειρήσεις με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

5. Κατ΄ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 10 (δέκα) υποκαταστήματα, θα ενημερωθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις αλλαγές στους Κ.Α.Δ. καθώς και για τη δυνατότητα να παραλάβουν την επανεκτύπωση της σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.


                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                      
                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                         
                                                    Α.Α ΣΤΥΛ.ΚΑΛΟΠΗΤΑ                                                         

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ