ΠΟΛ 1123 18.08.2010 Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2009.

2010-08-19 15:53

    

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                   Αθήνα, 18 Αυγούστου 2010
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                        ΠΟΛ. 1123
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
    ΤΜΗΜΑ Β΄
    Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10                                                 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
    Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
    Πληροφορίες : Α. Λουγκάνη
    Τηλέφωνο : 210 3610065, 210 3610030
    FΑΧ : 210 3642682, 210 3615052

    ΘEMA: Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2009.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης ζ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 όπως ισχύουν.

    2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.

    3. Τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 19 του ν. 3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις", με τις οποίες ορίζεται η 25η Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές από 1η Ιανουαρίου 2009 και εφεξής.

    4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1090/14.6.2010 με την οποία καθορίσθηκαν οι ημερομηνίες υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του ημερολογιακού έτους 2009, από 26/8/2010 έως 6/9/2010 ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

    5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης, που ορίζεται από τις διατάξεις περί υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., λόγω της πρώτης εφαρμογής της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους από 30/9 στις 25/6 κάθε έτους με τις διατάξεις του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

    6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


    1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2009, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1090/14.6.2010, ως ακολούθως:

    Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

    Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

    Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

    Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

    Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

    2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


            Ακριβές Αντίγραφο                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ