ΠΟΛ.1123 15/9/2009 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2008 στους αγρότες

2009-09-15 13:33

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β'

Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα

               

Αθήνα, 15/9/2009

Αριθ.Πρωτ.: 1088514/7272/578/Β0014

ΠΟΛ.1123

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2008 στους αγρότες

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και της παραγράφου 3 του άρθρου 64 αυτού.

 

2. Την απόφαση Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).

 

3. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες για την συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31.7.2009.

 

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

 

5. Την αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

 

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Παρατείνουμε μέχρι 30.10.2009 την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.88 και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2008.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός

Οικονομίας & Οικονομικών

Αντώνης Μπέζας