ΠΟΛ 1122 13.08.2010 Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτωνκαι έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009

2010-08-19 15:41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ                             Αθήνα, 13-8-2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                        ΠΟΛ. 1122

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                          ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
    Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
    Πληροφορίες
    Τηλέφωνο: 210 3375 360
    FAX: 210 3375 834
    e-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

    ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009».


    Α Π Ο Φ Α Σ Η
    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


    Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄), με τις οποίες ορίζεται πως οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α΄) εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.

    2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008.

    3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 227 Α΄).

    4. Τα αιτήματα πολιτών λόγω απώλειας του πρωτοτύπου εκκαθαριστικού ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς έτους 2009

    5. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


    1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της επανεκτύπωσης του εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Α το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

    2. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Β το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

    3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    Συνημμένα: Δύο (2) σελίδες


             Ακριβές Αντίγραφο                                        Ο Υπουργός Οικονομικών
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                         Γιώργος Παπακωνσταντίνου