ΠΟΛ 1121 24.05.2011 Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που ρυθμίζονται με το ν.3843/2010

2011-05-24 15:40

ΠΟΛ 1121 24.05.2011

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που ρυθμίζονται με το ν.3843/2010»


    Σχετικά με το αναφερόμενο θέμα και τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις», με τις οποίες, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα του ν.3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α) «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις», σας γνωρίζουμε τα εξής :
    Στην περ. α΄ της παράγρ. 5 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι, για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3843/2010 δεν οφείλεται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι δεν αναζητούνται.
    Οι διατάξεις της ανωτέρω περ. α΄, παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.3897/2010 ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3843/2010 (28.4.2010).
    Ενόψει των παραπάνω, επισημαίνεται ότι για την ηλεκτροδότηση των ημιυπαίθριων και λοιπών χώρων που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.3843/2010 δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, οι διατάξεις των άρθρων 35- 36 του Κ.Φ.Ε. και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.Χ0.ΔΕ. 1137140/2439/Α0012-ΠΟΛ.1277/5.12.1994, όπως ισχύουν.
    Τέλος, τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που τα κτίρια στα οποία βρίσκονται οι χώροι που ρυθμίστηκαν με βάση το ν.3843/2010, όπως ισχύει, δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί τότε ευνόητο είναι ότι για την ηλεκτροδότηση των κτιρίων αυτών εκτός των ρυθμιζόμενων χώρων θα έχουν εφαρμογή είτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδίδεται από 1.1.1995 και εφεξής, είτε οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 στο σύνολό τους, εφόσον πρόκειται για οικοδομές που ανεγείρονται με βάση άδεια που εκδόθηκε μέχρι 31.12.1994 ή για αυθαίρετες οικοδομές που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ