ΠΟΛ.1121 16/9/2009 Καταχώρηση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στις καταστάσεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019

2009-09-16 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ          
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ: Β΄                           
                                                                                                                             Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009                                        
                                                                                                                             Αρ. Πρωτ: 1088415/ 424/0015

                                                                                                                             ΠΟΛ.1121
Ταχ. Δ/νση         : Καρ. Σερβίας 10                            
Ταχ. Κώδικας      : 101 84  ΑΘΗΝΑ                       
Πληροφορίες      :  Σ. Παππά
Τηλέφωνο          : 210 3610065

 

ΘΕΜΑ: Καταχώρηση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., στις καταστάσεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 και υποβολή των αντιτύπων αυτών.

 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 θεσπίστηκε υποχρέωση για τους επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης να υποβάλλουν αναλυτικές καταστάσεις με τα δεδομένα των συναλλαγών του εν λόγω αγαθού μέσω διαδικτύου (πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας Υπουργική Απόφασης και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1072/8.4.2009.

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι από την επόμενη περίοδο πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που ξεκινάει στις 15.10.2009, θα καταχωρούνται στις εν λόγω καταστάσεις και οι διακινήσεις ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία που έχει λάβει αντίστοιχα μητρώα ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. ανά εγκατάσταση.

Αντίτυπα δε των σχετικών δελτίων αποστολής που θα εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εν λόγω εγκαταστάσεων θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1034/2008.

Οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση αντίθετη με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παύει να ισχύει.

 

          Ακριβές Αντίγραφο               
         Η Προϊστάμενη της Δ/νσης              

αα. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ    
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ     
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ