ΠΟΛ 1120 23.05.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμένους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

2011-05-24 16:31

ΠΟΛ 1120 23.05.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2010 για υποκειμένους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ
    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
    Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν:
    α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της παραγράφου 7, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,
    β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 3, 9 και 11 του άρθρου 38,
    γ) των παραγράφων 1 και 8 του άρθρου 48,
    δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και
    ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
    Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1026/9.2.2011 (ΦΕΚ 327 Β΄/2-3-2011).
    Τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).
    4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.
    5. Την με αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β΄/3.11.2010).
    6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων.
    7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


    Αποφασίζουμε


    1. H προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. η οποία, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1026/09.02.2011 (ΦΕΚ 327 Β΄/02.03.2011), λήγει την 23η Μαΐου 2011, παρατείνεται μέχρι και την 31 Μαΐου 2011.

    2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ